Тема. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБІТКУ ТА ЗАХИСТУ ҐРУНТІВ

Мета: ознайомити із структурою та типами ґрунтів України, механічними та біологічними особливостями верхнього родючого шару, призначенням, технологією і агротехнічними прийомами обробітку ґрунту; видами механізованого обробітку, їх подібністю та відмінністю порівняно з ручними способами обробітку, наслідками впливу обробітку ґрунту на його структуру та способами захисту ґрунтів від водної та вітрової ерозії, зі способами вирішення екологічних проблем; розвивати навички обробітку ґрунтів ручним сільськогосподарським інвентарем і заготовки органічних добрив з рослинних рештків; виховувати дбайливе ставлення до природних ресурсів;розвивати знання про сільське господарство;виховувати бережливе ставлення до природи.

Ключові поняття: ґрунт, родючість ґрунтів, типи ґрунтів, структура ґрунтів, водна ерозія, вітрова ерозія, механізовані знаряддя праці, ручні знаряддя праці, органічні та мінеральні добрива, рілля, гін, оранка,. підживлення, зяб.

Об'єкти практичної діяльності учнів: навчально-дослідні ділянки.Обладнання: ручні знаряддя праці (лопата, граблі, вили, борони, культиватори), плакати із зображенням механізованих сільськогосподарських знарядь, типів і структури ґрунтів.

Міжпредметні зв'язки: природознавство.

Очікувані навчальні результати1. Уміння характеризувати значення сільського господарства і рослинництва, зокрема, його вплив на добробут населення та економіку України.2. Уміння характеризувати ручні знаряддя для обробітку ґрунту, прийоми роботи з ручними знаряддями праці, принцип роботи плуга.3. Уміння складати план агротехнічного догляду за ділянками.4. Уміння визначати види обробітку ґрунту.5. Уміння порівнювати роботу ручних і механізованих знарядь для обробітку ґрунту.6. Уміння пояснити технологічний процес захисту ґрунту від ерозії.7. Уміння дотримуватися правил безпечної праці при роботі ручними знаряддями праці.

План проведення уроку

I. Організаційний етап

II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань учнів

III. Оголошення, подавання теми та очікуваних навчальних результатів

IV. Вивчення нового навчального матеріалу

1. Ґрунт як життєве середовище рослин.2. Типи, структура, родючість ґрунтів.3. Способи та види обробітку ґрунту ручними та механізованими знаряддями праці.4. Захист ґрунтів від ерозії.

V. Практична роботаЗбирання рослинних решток на дослідній ділянці. Скопування ділянки на зяб.

VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи

VII. Домашнє завдання

КОМЕНТАР ВЧИТЕЛЯУраховуючи власний досвід п'ятикласників і знання, отримані на уроках природознавства, а також із метою активізації їх пізнавальної діяльності ставлю такі запитання.— Яке значення мають сільське господарство і рослинництво у житті людини?— Із яких шарів складається верхня частина земної кори?— Який шар ґрунту називається родючим?— Чим відрізняються ґрунти України?Узагальнюючи відповіді учнів, повідомляю, що на цьому уроці вони ознайомляться з типами ґрунтів України і свого регіону, культурою обробітку ґрунтів.Використовуючи заздалегідь підготовлений рисунок (рис. 43, с. 126), пояснюю роль живих організмів і біологічних решток у формуванні родючого шару, вводжу поняття гумусу як середовища для зростання і розвитку рослин. У процесі бесіди з'ясовую сутність збагачення верхнього шару ґрунту поживними речовинами та його забезпечення вологою, повітрям; пояснюю їх значення для нормального росту рослин та одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур; розповідаю про державні заходи щодо збереження ґрунтів та екологічної рівноваги. Наводжу приклади законодавчих актів, спрямованих на раціональне використання земельних ресурсів, пояснюю важливість збереження ґрунтів для забезпечення населення продуктами харчування та розвитку економіки держави.Ураховуючи відповіді учнів, акцентую увагу на тому, що всі ґрунти різняться між собою за вмістом піску, глини й органічних речовин. Чим більше у ґрунті органічних речовин, тим більше він придатний для нормального розвитку рослин. Вводжу поняття про механічні властивості ґрунтів, їх типи та структуру, придатність для вирощування сільськогосподарських культур, лісових насаджень, плодових дерев, трав'янистих рослин тощо.Ураховуючи те, що на уроках природознавства та трудового навчання в молодших класах учні вивчали та виконували роботи, пов'язані з підготовкою ґрунту до висаджування та висівання квіткових рослин, ставлю їм такі запитання.— Які знаряддя праці використовують для обробітку ґрунту та догляду за рослинами?— У чому полягає сутність весняного обробітку ґрунту?— Які види весняного обробітку ґрунту ви знаєте?— Для чого використовують перекопування або переорювання ґрунту?— Який технологічний процес називається боронуванням?— Із якою метою він виконується?Узагальнюючи відповіді, знайомлю учнів з видами обробітку ґрунту (перекопування або переорювання), особливостями їх виконання ручним та механізованим способом, значенням якості виконання цих робіт для одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур, із ручними та механізованими знаряддями праці. Демонструю плакати або моделі цих знарядь, пояснюю їх будову та призначення.Пояснюючи способи ручного та механізованого обробітку ґрунту, зупиняюся на їх спільних та відмінних рисах. Пояснення супроводжую демонстрацією цих технологій за допомогою плакатів. Акцентую увагу на тому, що під час ручного обробітку відрізаються окремі шари ґрунту, а під час переорювання плугом — суцільний шар у вигляді валка. Вводжу поняття «борозна» та «загін», пояснюю сутність відвального та безвідвального способів.Наголошую на важливості вчасного виконання весняного обробітку ґрунту та дотримання термінів і технології. Звертаю увагу на те, що при обробітку ґрунту раніше за визначений термін, він не подрібнюється внаслідок великої кількості в ньому вологи, а отже важко працюватимуть знаряддя праці. Якщо запізнитися з обробітком ґрунту, він пересихає, із нього випаровується багато необхідної для живлення рослин вологи, і обробляти такий ґрунт знову ж таки важко.У процесі бесіди учні повинні дійти висновку, що обов'язковою умовою під час обробітку ґрунтує його підживлення, розповідаю про значення підживлення. Далі вводжу поняття «органічні добрива»; пояснюю їх значення, розповідаю про те, що внесені в ґрунт добрива розчиняються ґрунтовою водою і всмоктуються корінням культур. Зазначаю, що вчені-агрономи виконують спеціальні розрахунки щодо кількості добрив, необхідної для внесення у ґрунт для тієї чи іншої рослини; розповідю про необхідність дотримання цих норм, оскільки більша кількість добрив призводить до знищення рослини, а менша — до зниження врожайності. Після внесення добрив на поверхню ґрунту він перекопується або переорюється, а його поверхня вирівнюється граблями або боронами. Ознайомлюю учнів зі способами внесення добрив у ґрунт за допомогою культиваторів.Звераю увагу на те, що незалежно від способів обробітку ґрунту необхідно слідкувати, щоб рослинні рештки обов'язково потрапили на дно борозни; розповідаю про способи внесення добрив ручним і механізованими знаряддями та за допомогою авіаційної техніки перед початком обробітку ґрунту, а також про способи підживлення рослин у період їх росту і розвитку.Пояснюю учням способи заготівлі органічних добрив із рослинних решток і відходів сільськогосподарських культур способом закладання їх у компостні кучі або спеціальні ящики. Використовуючи заздалегідь підготовлений плакат або відповідні малюнки підручника, пояснюю технологію виконання цієї технологічної операції.Пояснюючи наслідки впливу способів обробітку ґрунту на його структуру, звертаю особливу увагу на технологію його обробітку на схилах, пояснюю, що неправильний обробіток може призвести до вивітрювання або вимивання поживних речовин, а отже, до значного зменшення врожаю сільськогосподарських культур, а в деяких випадках — до неможливості використання площ для подальшого вирощування рослин. Ознайомлюю учнів із сутністю понять «вітрова ерозія» та «водна ерозія», способами боротьби з ними, захистом ґрунтів від ерозії. Пояснення супроводжую показом плакатів із зображенням переорювання ґрунтів на схилах у поперечному напрямку, улаштування терас, висаджування лісозахисних смуг, улаштування загат і лоткових водоводів тощо.Пояснюючи технологію обробітку ґрунту, демонструю прийоми перекопування ґрунту штиковою лопатою, його ворушіння граблями, звертаю увагу учнів на окремі помилки та способи їх усунення.Пояснюю учням, що під час перекопування необхідно домогтися, щоб поверхня ґрунту була рівною, а ґрунт — розпушений. Після перекопування або переорювання ґрунт боронують і коткують ручним або механізованим способом (боронами та котками). Учні повинні знати, що боронування виконують з метою подрібнення ґрунту та розбивання грудок, а коткування — для ущільнення ґрунту та поліпшення надходження вологи до коріння рослин.Перед виконанням практичних робіт обов'язково ознайомлюю учнів із правилами безпечної праці.Під час виконання практичної роботи, слідкую за дотриманням технології та агротехнічних прийомів її виконання. Учні виконують збирання рослинних решток на дослідницькій ділянці, скопування ділянки на зяб.Оцінюючи роботу, звертаю увагу на допущені помилки та пояснюю способи їх усунення.Основним висновком цього уроку є те, що від якості обробітку ґрунту залежатиме якість проростання висіяного насіння або висадженої розсади сільськогосподарських культур.Як домашнє завдання можна пропоную учням визначити тип та структуру ґрунту присадибної ділянки або прилеглої до помешкання території описаним у підручнику способом утворення «ковбаски». Висновки експерименту необхідно записати в зошит.ІНФОРМАЦІЯ ДО ВИВЧЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУЗемна кора має кілька шарів, які відрізняються між собою будовою і кольором. Верхній шар — ґрунт. Нижче лежить підґрунтя — твердий шар породи, на якому утворився ґрунт.Ґрунт — це верхній пухкий родючий шар земної кори, на якому ростуть рослини. Він утворюється внаслідок дії води, повітря, Сонця та живих організмів із земною поверхнею. Рослини і тварини збагачують ґрунт органічними залишками, які перегнивають і перетворюються на гумус, від кількості якого залежить родючість ґрунту.Тверда частина ґрунту складається з пилу, піску, глини, камінців, мулу. Залежно від співвідношення твердих часток, ґрунти поділяються на піщані, супіщані, глинисті, суглинкові.Найбільш плодоносні — чорноземи і сірі лісові ґрунти; менш родючі — підзолисті і дерново-підзолисті ґрунти.Процес руйнування ґрунтів під дією води називається водяною ерозією. Якщо родючий шар вивітрюється з поверхні ґрунту, говорять про вітрову ерозіюВід змивання родючого шару ґрунту на схилах добре захищають сіяні трави та природна трав'яна рослинність. Для затримання води треба будувати навколо ярів вали, канави та загати, а в низинах — спеціальні бетонні або дерев'яні жолоби. Добре захищають від вітрової ерозії полезахисні лісові смуги. Щоб запобігти ерозії гірських територій, їх обробляють шляхом створення терас.Для підвищення родючості ґрунтів їх необхідно правильно і в потрібний час обробити, насамперед розпушити. Розрізняють осінній та весняний обробіток ґрунту. Осінній обробіток ґрунту на глибину 20—35 см належить до основного обробітку ґрунту. Виконують його трактором (мотоблоками, міні-тракторами) з плугом або штиковою лопатою, залежно від площі земельної ділянки. В обох випадках виконується той самий процес — відрізання, розпушування та перевертання ґрунту.Шар ґрунту, який відрізається, називають скибою, а вільне місце, яке утворюється на місці перевернутого ґрунту, — борозною. Уся оброблена поверхня дістала назву рілля, а частина поля вздовж напряму обробітку ґрунту — гін.Для вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур ґрунт удобрюють речовинами, які називають добривами. Вносять їх на поверхню поля перед осінньою оранкою. Розрізняють мінеральні та органічні добрива. Добрива, які утворилися з решток рослинного та (або) тваринного походження, називають органічними. До них належать перегній, торф, пташиний послід, тваринний гній. Мінеральні добрива бувають калійними, фосфорними, азотними. Вони виробляються на спеціальних підприємствах. Проте їх використання може негативно впливати на навколишнє середовище, забруднювати його. Тому необхідно бути дуже уважними під час підживлення рослин такими добривами.Інструктаж щодо скопування земельної ділянки на «зяб»Відрізуючи шар ґрунту штиковою лопатою, необхідно не тільки натискувати на неї ногою, але й нахиляти корпус уперед, убік лопати. У цьому випадку нога менше стомлюється. Необхідно також чергувати згинання корпуса тіла з його розпрямленням. Завдяки цьому навантаження на м'язи змінюється і втомлюваність настає повільніше.При перекопуванні ґрунту необхідно міцно тримати черенок лопати, щоб долоні рук не ковзали по ньому, інакше можна натерти мозолі. Необхідно слідкувати, щоб шари ґрунту, які відрізаються лопатою, були не досить широкими, бо вони частково підживлюватимуть поживними речовинами висіяні або висаджені сільськогосподарські культури.Перевертати і укладати ґрунт необхідно рівним шаром, щоб на оброблюваній поверхні не утворювались глибокі борозни і високі виступи. Далі поверхню ґрунту розпушують граблями (боронами).Правила безпечної праці під час вирощування рослин1. Перед початком виконання робіт надіти халат або фартух. Вони мають бути зручними і не заважати рухам.2. Волосся сховати під берет або косинку.3. Працювати тільки у взутті. Воно захищає від випадкових поранень і порізів.4. Не можна заколювати одяг шпильками, булавками, голками, а також зберігати в кишенях гострі предмети.5. Можна виконувати тільки ті види робіт, які доручає вчитель.6. Під час огляду сільськогосподарських машин і механізованих знарядь не торкатися зубчастих і ланцюгових передач, не приводити їх у рух.7. Виявивши будь-які неполадки та дефекти обладнання та знарядь праці, негайно припинити роботу і повідомити про це вчителя.8. Не можна сідати на сільськогосподарську машину або стрибати з неї під час її руху.9. Не дозволяється сідати і лягати для відпочинку на ділянці, де працює сільськогосподарська машина.10. Не можна пити воду з відкритих водойм.11. Колючі та ріжучі знаряддя праці можна переносити і розміщувати гострими частинами вниз, а передавати — різальною частиною «до себе».12. Ґрунт розпушувати тільки граблями, сапами, боронами, а не руками.13. Висаджувати рослини у ґрунт, прибирати рослинні рештки та розкидати добрива дозволяється тільки в рукавицях.14. Щоб не застудитися, не можна сідати і лягати для відпочинку на землю.15. Після закінчення роботи почистити інструмент, скласти його у відведене місце.16. Привести себе та робочий одяг у порядок. Вимити з милом руки та обличчя. Особливу увагу звернути начистоту нігтів.17. За незначних поранень рану обробити перекисом водню та йодом і забинтувати стерильним бинтом з індивідуального пакета.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi