Тема. Технічне конструювання. Види проеціювання.

Мета: ознайомити учнів з правилами виконання креслення в системі прямокутних проекцій; вчити виконувати, креслення на дві взаємно перпендикулярні площини (проеціювання на дві площини, проекцій) аналізувати форму предмета, визначати його розміри за кресленням, виконувати креслення предмета та проеціювання його зображення;

розвивати логічне та абстрактне мислення, просторове уявлення;

виховувати акуратність

Основні поняття: креслення, креслення деталі, проеціювання, проеціюючий промінь, проеціююча площина, центральне проеціювання, паралельне проеціювання, проекція предмета.

Очікувані результати навчальної діяльності: знання учнями правил побудови проекцій предмета на дві площини проекцій; уміння аналізувати форму предмета, визначати його розміри, виконувати побудову креслення в системі прямокутних проекцій, застосовувати геометричні побудови при розмічанні, виконувати ескізи, технічні рисунки запланованих для виготовлення виробів.

Обладнання: креслярський інструмент (лінійка, олівець, циркуль, транспортир), набір предметів різної геометричної форми (циліндр, куля, конус тощо), електричний ліхтарик, екран.

Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Проеціювання.

2. Види проеціювання.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Фронтальне опитування.

Перед проведенням фронтального опитування розміщую на дошці ескізи, технічні рисунки та креслений різних виробів із листового металу та дроту.

1) Для чого необхідна технічна документація при виготовленні виробу?

2) Які існують види технічної документації?

3) Чим вона відрізняються один від одного?

Робота за підручником. .

1) Знайти в тексті параграфа визначення ескізу, технічного рисунка та креслення.

2) Розглянути наведені в підручнику приклади технічної документації.

Робота в групах.

Об'єднати розташовані на дошці види технічної документації в три групи: ескізи, технічні рисунки та креслення. По закінченні роботи представник кожної групи має пояснити свій вибір,

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Проеціювання.

Евристична бесіда.

Чи завжди за кресленням можна визначити форму виробу? Для створення проблемної ситуації під час бесіди наводжу приклади креслення деталей об'ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної).

Розповідь учителя.

Зображення предмета на площині отримують за допомогою проеціюючих променів. Тобто, якщо предмет розмістити перед стіною й освітити його спереду ліхтариком, то на стіні утворяться тінь від цього предмета. Утворений, світловими променями контур предмета на площині є його проекцією.

Отже, утворення зображення предмета на кресленні уявними проеціюючими променями називають проеціюванням. Утворене методом проеціювання зображення предмета на площині називають проекцією. Площину, на якій одержують проекцію, називають площиною проекції.

Під час розповіді демонструю способи утворення тіні предмета на горизонтальній та вертикальній площині. Демонструючи утворення тіні за допомогою ліхтарика або іншого джерела світла, необхідно акцентувати увагу учнів на тому, що контури тіні відповідають контурами предмета, який проектується. Проте, залежно від місця розташування джерела світла (відстані від джерела світла до предмета та предмета від площини, на якій утворюється тінь), контури тіні можуть точно відповідати контурам предмета або дещо відрізнятися (бути більшими, або меншими).

Після демонстрації способів утворення різних за геометричною формою контурів тіней від одного й того ж предмета учні повинні дійти висновку щодо сутності їх утворення.

2. Види проеціювання.

Розповідь учителя.

Якщо проеціюючі промені виходять з однієї точки, то проеціювання називають центральним (фотознімки, кінокадри на плівці), Якщо проеціюючі промені паралельні, то проеціювання називають паралельним. За такого проеціювання всі промені падають на площину проекції під однаковим кутом. Якщо це гострий кут, то проеціювання називають паралельним косокутним. А якщо проеціюючі промені є перпендикулярним площині проекції, то проеціювання називають паралельним прямокутним. (Демонструю способи утворення проекцій.)

Проеціюючі промені проводять паралельно між собою та під прямим кутом до площини проекцій. З'єднавши лініями уявні точки перетину проеціюючих променів із площиною проекцій, одержують проекцію предмета.

Утворена на площині проекція надає уявлення про форму об'ємного предмета. На кресленні проекцію доповнюють розмірами. Розміри відображають величину зображуваного предмета та його елементів. Товщину предмета позначають умовно за допомогою латинської літери S.

Демонструючи креслений різних предметів, звертаю увагу учнів на виконання позначень товщини цих предметів та можливість їх виготовлення за однією проекцією.

Учні мають усвідомити, що обов'язковою умовою для виготовлення будь-якого предмета є наявність усіх даних для його виготовлення: можливість визначення розмірів, форми предмета, відомості про матеріал, із якого виготовляється предмет, та його конструктивні елементи, дані про інструменти, які використовуються в процесі виготовлення.

Повідомляю учням, що всі наведені дані відображаються на графічному документі в спеціальній таблиці, яка називається специфікацією.

Робота з підручником.

Ознайомитися з відповідним матеріалом підручника.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І УМЇНЬ УЧНІВ

Робота в групах.

Демонструю рисунки виробів або самі вироби з листового металу та дроту (циліндричної, конічної, призматичної форми) та окремо їхні проекції. Учні повинні співвіднести їх.

Виконання цього завдання проводжу у формі змаганню між групами.

У результат виконання завданняучні мають дійти висновку щодо неможливості у деяких випадках виготовлення виробу лише за однією проекцією, про необхідність мати іншу інформацію.

Узагальнюю результати роботи груп і повідомляю, що особливості графічного зображення таких предметів будуть вивчатися на наступному уроці.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключне слово вчителя.

Проеціювання — це процес побудови зображення предмета на площині. Проекція — це зображення, отримане в результаті проеціювання. Для того щоб побудувати зображення предмета за методом проекцій, необхідно через точки на предметі (наприклад, через його вершини) провести уявні лінії до перетину з площиною. Повне уявлення про предмет можна отримати за однією проекцією, але якщо предмет має складну форму, то цього виявляється недостатньо.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi