Тема. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ КРОЛІВ
Мета: ознайомити з умовами утримання та годівлі кролів, вчити складати раціон та готувати корм для кролів;
розвивати навички виконання санітарно-гігієнічних робіт та дотримання правил безпечної праці при догляді за кролями;
виховувати відповідальне ставлення до живих істот.
Ключові поняття: раціон, поживність, білки, жири, вуглеводи, кормова одиниця, нормована годівля, кормова норма, силос, сінаж, комбіновані корми, грубі корми.
Об'єкти практичної діяльності учнів: годівля кролів.
Обладнання: таблиця «Добові норми кормів для молодих кролів залежно від їхнього віку».
Міжпредметні зв'язки: природознавство, математика.
Очікувані навчальні результати
1. Уміння характеризувати основи технології утримання кролів.
2. Уміння визначати раціон кролів залежно від їхнього віку.
3. Уміння заготовляти корми для кролів.
4. Уміння дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з тваринами.
План проведення уроку
I. Організаційний етап
II. Мотивація навчальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань учнів
III. Оголошення, подавання теми та очікуваних навчальних результатів
IV. Вивчення нового навчального матеріалу
1. Склад раціону кролів у різні пори року.
2. Способи приготування кормів.
3. Норми згодовування, періодичність годівлі кролів.
V. Практична робота
Складання добових раціонів для кролів різного віку. Заготівля кормів для кролів, їх підготовка та згодовування.
VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів роботи
КОМЕНТАР ВЧИТЕЛЯ
Урок розпочинаю із постановки таких запитань.
— Які види сільськогосподарських тварин вирощують у домашніх господарствах? Поясніть особливості їх утримання.
— Від чого залежить життя і розвиток сільськогосподарських тварин?
— Якими кормами годують свійських сільськогосподарських тварин?
— Які дикоростучі трав'янисті рослини ростуть у вашій місцевості?
Після узагальнення відповідей повідомляю учням, що на цьому уроці вони ознайомляться із раціоном кролів, навчаться заготовлювати для них корми.
На початку вивчення теми з'ясовуються питання особливостей утримання дорослих і молодих кролів у відкритих та закритих приміщеннях, будови та призначення кліток, улаштувань для вигулів, умов догляду за ними, дотримання санітарно-гігієнічних вимог тощо.
Особлива увага звертається на види кролів, склад їх раціону в різні пори року, способи приготування кормів, норми згодовування, періодичність годівлі. Необхідно навести учням стислу характеристику перших періодів росту новонароджених кролів, умов утримання та особливостей догляду за ними та за дорослими крільчихами в цей період; повідомити про дотримання санітарно-гігієнічних вимог тощо.
Ознайомлюючи учнів з питаннями продуктивності тварин, повідомляю про технології приготування та використання для згодовування кролів якісних кормів, із якими тварини отримують поживні речовини, необхідні для підтримання життя і утворення високоякісної продукції (м'яса, хутра).
Для з'ясування основних видів кормів можна ставлю учням такі запитання.
— Які відомі вам корми застосовуються для згодовування кролів?
— У якому вигляді можуть бути трав'яні рослини для їх використання як корму?
— Чи можна годувати кролів зерном?
Узагальнюючи відповіді учнів, повідомляю, що всі корми, які використовують для згодовування тваринам, поділяють на такі групи: рослинні, тваринні, мінеральні та комбіновані. Далі наводжу приклади таких кормів, звернути увагу на використання сіна, зелених кормів, риб'ячого жиру, трав'яної та хвойної муки, комбінованих жирів. Слід пояснити значення якості цих кормів, увести поняття «раціон», розповісти про правила його складання, урахування поживної цінності кожного компонента та приготовленої суміші для забезпечення нормального росту тварини в різні вікові періоди.
Закріплення вивченого матеріалу завершується виконанням учнями практичної роботи зі складання добових раціонів для кролів. Алгоритм виконання має бути таким.
Ознайомитися із таблицею добової норми годівлі кролів різного віку.
З'ясувати, для кролів якого віку необхідно скласти раціон.
Зважити 2—3 кролів із кожної групи.
Визначити середню живу масу кроля у кожній групі за формулою:
Мс=(М1+М2+М3), де Мс — середня жива маса кроля, М1, М2, М3 — жива маса кожного кроля.
З'ясувати набір кормів, які є в домашньому господарстві.
Скласти раціон для одноразового харчування кожної групи кролів.
Зважити відповідно до складеного раціону потрібну кількість кожного корму.
Перед виконанням практичної роботи звертаю увагу учнів на дотримання правил безпечної праці та особистої гігієни, пояснюю, що всі роботи треба виконувати в рукавицях, а санітарно-гігієнічні роботи — ще і за допомогою спеціального інвентаря.
Одним із варіантів проведення практичної роботи може бути заготівля кормів та їх підготовка до згодовування.
Практичну роботу учнів організовую за групами.
Після закінчення роботи необхідно запропонувати кожній групі представити результати практичної роботи. Учитель підбиває підсумки, відзначаючи кращі результати й аналізуючи допущені учнями помилки.
Після цього, за результатами практичних робіт та тестової перевірки рівня засвоєння знань з розділу, здійснюю тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів.
ДОДАТОК
Відповіді на запитання та завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів (до підручника Б. Н, Терещука, В. І. Туташинського «Трудове навчання. 5 клас. Технічні види праці»)
Розділ «Проектування виробів»
1. ґ), 2. б). 3. б). 4. в). 5. в). 6. б). 7. в). 8. в). 9. а), б),,і;), в), ґ). 10. в). 11. а) ліворуч; б) праворуч; в) за лещата; г) в інструментальний ящик. 12. г). 13. г). 14. в). 15. а). 16. а), б), в), г). 17. в). 18. а), б), в), г), і3). 19. б). 20. в). 21. в). 22. б). 23. в). 24. б). 25. б). 26. г). 27. а), б), ґ). 28. ґ). 29. в). ЗО. г). 31. а), б), ґ). 32. б). 33. в). 34. в). 35. д). 36. в). 37. б). 38. в). 39. в). 40. а). 41. а). 42. б), в), г). 43. а), в), ґ). 44. а). 45. б). 46. а). 47. г). 48. в). 49. б). 50. б). 51. а), б). 52. в). 53. б). 54. а)
Розділ «Техніка і технологічні процеси. Виготовлення виробів із конструкційних матеріалів»
1. б). 2. в). 3. а). 4. в). 5. а). 6. а). 7. в). 8. а). 9. в). 10. ґ). 11. б). 12. а), б), в), г). 13. г). 14. ґ). 15. а). 16. а). 17. а). 18і в). 19. в). 20. в). 21. в). 22. а)
Розділ «Електротехнічні роботи»
1. в). 2. в). 3. б). 4. в). 5. а). 6. а). 7. в). 8. а). 9. в). 10. б), г), ґ). 11. б). 12. в). 13. в). 14. а). 15. а). 16. г). 17. ґ). 18. в). 19. а), б), в), г). 20. в). 21. а), б), в), г). 22. г). 23. в). 24. а). 25. в). 26. а) 1; б) 3; в) 2.
Розділи «Технологія вирощування рослин» та «Технологія догляду за тваринами»
1. в). 2. а). 3. а), г). 4. б). 5. а), б), в). 6. в). 7. £). 8. в). 9. б), в). 10. а). 11. а). 12. в). 13. ґ). 14. б). 15. а). 16. б). 17. б), в), ґ). 18. б). 19. а). 20. б). 21. г). 22. г). 23. а). 24. б), г). 25, ґ). 26. б). 27. б)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Авраменко К. Б. Основи науково-дослідної роботи. Навчально-методичний посібник ІВП «Степ-інфо».— Миколаїв.— 2004.— 128 с.
2. Антонович Є. А., Чугай Р. В., Станкевич М:Є. Декоративно-прикладне мистецтво з практикумом у навчальних майстерня»: Конспект лекцій для студентів художньо-графічних факультетів педагогічних інститутів, учнів педагогічних училищ і вчителів образотворчого мистецтва й художньої праці.— Ч. IX.— К.: РУМК, 1991.—72 с. ■
3. Аузіна М. О. Система комплексної діагностики знань студентів. Навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.— Л., 2002.— 38 с.
4. Бербец В. В. Контроль навчальних досягнень учнів у процесі проектно-технологічної діяльності // Трудова підготовка в закладах освіти України.— 2003.— № 2.— С. 21—26.
5. Бербец В. В. та ін. (Заг. редакція Коберника О. М.) Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: Монографія.— К., Науковий світ.— 2003.— 172 с.
6. Тушу лей Й. М. Основи деревообробки: Пробний навчальний посібник для учнів 8—9 кл. серед, загальноосвіт. шк.— К.: Освіта, 1996.—144 с.
7. Державні стандарти базової і повної середньої освіти / Проект. Освітня галузь «Технологія» // Сільська школа України.— 2003.— № 6.— С. 34—36.
8. Жураковская В. М., Симоненко В.Д. Десять творческих проектов для учащихся VII—IX классов.— Брянск: Изд-во БГПУ, 1997.— 196 с.
9. Коберник О. М. Проектно-технологічна система трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти.— 2003.— № 4.— С. 8—12.
10. Коберник О. М. Проектування на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти.— 2001.— № 4.— С. 23-26.
11. Коберник О. М. та ін. Методика навчання учнів 5—9 класів проектуванню в процессі вивчення технології обробки деревини і металу,— Умань, УДПУ, 2004.— 114 с.
12. Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі.— К.: Наук, світ, 2001.— 182 с.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi