Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з трудового навчання

для загальноосвітніх навчальних закладів

5 – 9 класи

Київ 2012

Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі:

В. К. Сидоренко, директор Навчально-наукового центру підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (голова робочої групи);

Н. І. Боринець, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка;

В. Д. Боровик, учитель ліцею № 100 «Поділ» м. Києва;

В. М. Гащак, методист Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Е. М. Даниліна, вчитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 м. Українськ Донецької області;

С. М. Дятленко, начальник відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи МОНмолодьспорту України;

Р. М. Лещук, учитель спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I – III ступенів з поглибленим вивченням математики і фізики № 34 м. Вінниці;

Н. Б. Лосина, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України;

Т. С. Мачача, науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Н. М. Павич, методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

А. І. Терещук, доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, кандидат педагогічних наук;

І. Ю. Ходзицька, вчитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 243 м. Києва;

В. В. Юрженко, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Завданнями трудового навчання є:

1) формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;

2) набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;

3) формування технологічних умінь і навичок учнів;

4) ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;

5) формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;

6) сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань;

7) реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості;

8) прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва;

9) створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня;

10) оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, відповідно до яких на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відводиться у 5 – 6 класах 2 год на тиждень, у 7 – 9 класах 1 год на тиждень.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.

Навчальна програма забезпечує:

· безперервність, єдність і наступність між початковою та старшою школою;

· розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального процесу;

· формування технічно та технологічно грамотної особистості.

Трудове навчання у 5 – 9 класах базується на практичній діяльності учнів. На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Навчальна програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.

Обов’язкова для вивчення складова

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.

5 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією
6 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів
7 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини Блок 2. Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком
8 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу Блок 2. Технологія виготовлення швейних виробів Блок 3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення
9 клас
Блок 1. Технологія виготовлення комплексного виробу Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями Блок 3. Технологія використання та ремонту побутових електроприладів

Кожен блок обов’язкової для вивчення складової містить чотири розділи:

· Основи матеріалознавства.

· Технологія виготовлення виробів.

· Основи техніки, технологій і проектування.

· Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами.

В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: 1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів; 2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.

Варіативна складова

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі розроблено окремо для 5 – 6 класів та 7 – 9 класів. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. У 5 – 6 класах вивчається по 2 варіативні модулі на кожен з яких відводиться 20 год, у 7 – 9 класах вивчається по 1 варіативному модулю, кожен в обсязі 16 год.

Будь-який варіативний модуль для 5 – 6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи 6 класі. Так само, будь-який варіативний модуль для 7 – 9 класів можна обрати лише один раз у 7, 8 чи 9 класі.

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 – 8 класів виконується в робочих зошитах. При виконанні проектів у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у проектну папку.

Перелік варіативних модулів для 5 – 6 класів

Технологія виготовлення народної ляльки.

Технологія виготовлення м’якої іграшки.

Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією.

Технологія виготовлення вишитих виробів.

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

Технологія ремонту та оздоблення одягу.

Технологія приготування страв.

Технологія плетіння з бісеру.

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.

Технологія писанкарства.

Технологія виконання електротехнічних робіт.

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.

Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та дроту.

Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.

Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.

Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів ( способом ажурного випилювання).

Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.

Технологія виготовлення виробів способом металопластики.

Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів.

Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.

Технологія догляду за тваринами.

Перелік варіативних модулів для 7 – 9 класів

Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

Технологія оздоблення одягу. Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме». Технологія оздоблення виробів мережками. Технологія оздоблення виробів гладьовими швами.

Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.

Технологія виготовлення виробів, вишитих бісером.

Технологія вирощування рослин та догляд за ними. Технологія природного землеробства. Технологія заготівлі та зберігання продуктів.

Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

Технологія плетіння виробів із лози.

Технологія плетіння виробів із соломи.

Технологія виготовлення виробів із шкіри.

Технологія виконання електротехнічних робіт. Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням. Технологія оздоблення виробів інтарсією, інкрустацією. Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою. Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки). Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки). Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).

СХЕМА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

5 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)
1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (26 год) 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією (26 год)
Варіативна складова. Два модулі (40 год)
Варіативний модуль 1 (20 год)
Варіативний модуль 2 (20 год)
Резерв часу (4 год)
6 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)
1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту(26 год) 2. Технологія виготовлення вишитих виробів (26 год)
Варіативна складова. Два модулі (40 год)
Варіативний модуль 1 (20 год)
Варіативний модуль 2 (20 год)
Резерв часу (4 год)
7 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)
1. Технологія виготовлення виробів із деревини (16 год) 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком (16 год)
Варіативна складова. Один модуль (16 год)
Варіативний модуль (16 год)
Резерв часу (3 год)
8 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)
1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу (16 год) 2. Технологія виготовлення швейних виробів (16 год) 3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення (16 год)
Варіативна складова. Один модуль (16 год)
Варіативний модуль (16 год)
Резерв часу (3 год)
9 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)
1. Технологія виготовлення комплексного виробу (16 год) 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями (16 год) 3. Технологія використання та ремонту побутових електроприладів (16 год)
Варіативна складова. Один модуль (16 год)
Варіативний модуль (16 год)
Резерв часу (3 год)

5 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів

із фанери та ДВП

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 26
1 Вступ (1)
2 Розділ 1. Основи матеріалознавства (3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП 1
Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП 2
3 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (14)
Тема 2.1. Процес розмічання заготовок 1
Тема 2.2. Процес пиляння фанери та ДВП 7
Тема 2.3. Прийоми свердління фанери та ДВП 1
Тема 2.4. Процес підготовки деталей виробу до оздоблення 2
Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП 1
Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості 2
4 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті 1
Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей 1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності 2
5 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (4)
Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами 1
Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом 2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача 1
Варіативна складова 40
6 Варіативний модуль 20
7 Варіативний модуль 20
8 Резерв часу 4
Разом 70

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Вступ Узагальнення знань, отриманих учнями в початковій школі. Завдання предмета «Трудове навчання». Ознайомлення із змістом програми трудового навчання для 5 класу. Технологічна діяльність у сучасному суспільстві. Основні види технологічної діяльності в побуті: ремонт меблів, квартири, приготування їжі, прання, виготовлення одягу, в’язання, вишивання тощо. Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні. Організація робочого місця Учень: характеризує технологію як предметно-перетворювальну діяльність; наводить приклади технологічної діяльності в побуті; пояснює необхідність правильної організаціїробочого місця; обґрунтовує необхідність дотримання правил безпеки праці, санітарно-гігієнічних вимог
2 3 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП Деревина, породи деревини. Розміщення волокон у деревині. Поняття про виготовлення шпону, фанери, деревоволокнистих плит. Застосування фанери та ДВП для виготовлення виробів Учень: розпізнає і називаєвиди фанери та ДВП, способи виготовлення; характеризує види та призначення фанери і ДВП
2 Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП Властивості конструкційних матеріалів (міцність, твердість, пружність). Застосування конструкційних матеріалів залежно від їх властивостей. Будова фанери та ДВП. Вибір виробу для виготовлення та матеріалів для обраного виробу Учень: характеризує властивості конструкційних матеріалів із фанери та ДВП; пояснює будову фанери та ДВП; вибирає матеріали для виготовлення виробу
3 14 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП
1 Тема 2.1. Процес розмічання деталей на заготовці Графічні зображення в технологічній діяльності людини (ескіз, креслення). Призначення та будова вимірювальних і розмічальних інструментів (лінійка, рулетка, столярний кутник, циркуль, олівець). Прийоми вимірювання лінійкою, кутником. Шаблони, їх призначення. Використання ескізу для виготовлення шаблону. Прийоми користування шаблонами, економного розмічання. Розмітка деталей запланованого виробу за шаблонами Учень: розпізнає види графічних зображень: називає вимірювальні та розмічальні інструменти; виконує розмічання деталей обраного виробу на фанері або ДВП, використовуючи розмічальні інструменти та шаблони; обґрунтовує необхідність економного використання матеріалу
7 Тема 2.2. Процес пиляння фанери та ДВП Відомості про процес обробки деревних матеріалів різанням. Інструменти для ручної обробки різанням фанери та ДВП. Лобзик. Будова лобзика. Підготовка лобзика до роботи. Пристосування для випилювання лобзиком (столик для випилювання). Прийоми випилювання Учень: характеризує процес різання фанери та ДВП; вибирає способи різання фанери та ДВП; пояснює будову лобзика; випилює деталі виробу лобзиком, з урахуванням припуску на подальшу обробку; використовує пристосування для випилювання
1 Тема 2.3. Прийоми свердління фанери та ДВП Інструменти для свердління отворів. Свердло. Коловорот, дриль їх будова та призначення. Закріплення свердла в свердлильному патроні. Розмітка центрів під свердління отворів. Прийоми свердління отворів. Фіксація деталі під час свердління Учень: пояснює принцип свердління отворів; вибирає необхідне свердло за діаметром; свердлить отвори за допомогою ручного дриля та коловорота; використовує під час свердління фіксуючі пристрої
2 Тема 2.4. Процес підготовки деталей виробу до оздоблення Обпилювання крайок деталей напилками. Види напилків. Фіксуючі пристрої (струбцини, затискачі). Прийоми роботи напилками. Шліфування. Види шліфувальних шкурок. Підбір шліфувальної шкурки під конкретний вид обробки. Пристосування для шліфування. Прийоми шліфування деталей виробу Учень: Розрізняє види напилків; застосовує прийоми обпилювання; вибирає спосіб кріплення заготовки; розрізняє види шліфувальних шкурок; застосовує прийоми шліфування
1 Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП З’єднання деталей виробу цвяхами. Вибір цвяхів за діаметром та довжиною. Інструменти для з’єднання деталей цвяхами. Прийоми роботи при з’єднанні деталей цвяхами. З’єднання деталей виробу за допомогою клею. Вибір клею для склеювання деревних матеріалів. Прийоми склеювання деталей виробу. Пристосування для притискання та фіксації деталей, які з’єднуються за допомогою клею (струбцини тощо) Учень: розрізняє способи з’єднання деталей із фанери та ДВП; обґрунтовує вибір з’єднання деталей; вибирає клей для деревних матеріалів; використовує пристосування для фіксації деталей під час склеювання; з’єднує деталі виробу
2 Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП Призначення оздоблення. Види оздоблення виробів: прозоре (лакування), непрозоре (фарбування), художнє (випалювання та розпис). Випалювач. Прийоми випалювання на поверхні виробу. Розпис. Прийоми розпису поверхонь виробу. Прийоми нанесення лакофарбовогопокриття Учень: розрізняє види оздоблення виробів із фанери та ДВП; вибирає вид оздоблення виробу з фанери та ДВП; вибирає оздоблювальні матеріали з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог; виконує оздоблення поверхонь виробу лакофарбуванням та випалюванням; називає професії робітників, які працюють із деревиною
Ознайомлення з професіями: професії деревообробної промисловості
Орієнтовний перелік об’єктів праці: статичні та динамічні іграшки з фанери та ДВП (фігурки звірів, іграшкові меблі, головоломки, сувеніри) тощо

4
4 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті Виникнення знарядь праці. Знаряддя праці як елемент трудового процесу. Узагальнені відомості про найпростіші знаряддя праці (викрутка, молоток, плоскогубці, кліщі, гайковий ключ, ножівка, голка, ножиці тощо) Учень: характеризує виникнення знарядь праці на різних етапах розвитку суспільства; характеризує поняття трудового процесу; вибирає знаряддя праці залежно від виду виконання робіт
1 Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей Деталь як одиниця виробу. Типові і спеціальні деталі. Загальні відомості про способи отримання деталей (різанням, штампуванням, литтям) Учень: розрізняє типові та спеціальні деталі; називає способи отримання деталей; характеризує деталь як одиницю виробу
2 Тема 3.3. Основи проектної діяльності Проектування як вид діяльності. Міні-маркетингові дослідження (анкетування). Використання біоформ у створенні виробів. Графічне зображення в проектуванні: малюнок виробу. Вибір виробу для проектування та виготовлення (за варіативним модулем) Учень: характеризує проектування як вид діяльності людини; обґрунтовує виконання міні-маркетингового дослідження (анкетування), графічного зображення виробу; називає біоформи для створення виробів; виконує малюнок виробу з використанням біоформ; вибирає виріб для проектування та виготовлення
5 4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами Побутові електроприлади. Загальні правила користування електропобутовими приладами. Пошкодження електропобутових приладів. Небезпека користування пошкодженими побутовими електроприладами Учень: характеризує загальні правила користування побутовими електроприладами; визначає пошкодження; електропобутових приладів; називає можливі наслідки при користуванні пошкодженими електроприладами; обґрунтовує необхідність дотримання правил безпечного користування електроприладами
2 Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом Із історії культури споживання їжі. Столова білизна. Серветки для сервірування столу. Види посуду, його призначення. Столові прибори. Їх види та призначення. Поняття етикету під час споживання їжі. Правила сидіння за столом. Використання ножа, виделки. Споживання їжі та напоїв. Прийоми споживання страв, чаю та кави. Традиції споживання їжі різних народів Учень: називає видистолової білизни; складає паперові серветки для сервірування столу; розрізняє столові прибори; характеризує призначення столових приборів; дотримується правил поводження за столом; застосовує прийоми використання виделки і ножа; прийоми споживання різних видів їжі, напоїв
1 Тема 4.3. Елементи грамоти споживача Торгівельні мережі. Інформація про товари, які реалізовуються в торговельній мережі. Терміни придатності харчових продуктів (молочних, м’ясних, рибних тощо) Учень: пояснює значення термінів придатності харчових продуктів; називає терміни придатності основних продуктів; визначає термін придатності продуктів харчування за інформацією на упаковці

Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 26
1 Вступ 1
2 Розділ 1. Основи матеріалознавства (3)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Матеріали для виготовлення аплікацій 1
Тема 1.2. Короткі відомості про текстильні волокна 2
3 Розділ 2. Оздоблення виробів аплікацією (14)
Тема 2.1. Аплікація як вид художнього оздоблення виробів 2
Тема 2.2. Процес виготовлення виробу з аплікацією 8
Тема 2.3. Оздоблення виробу з аплікацією 4
4 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (4)
Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті 1
Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей 1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності 2
5 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (4)
Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами 1
Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом 2
Тема 4.3. Елементи грамоти споживача 1
Варіативна складова 40
6 Варіативний модуль 20
7 Варіативний модуль 20
8 Резерв часу 4
Разом: 70

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Вступ Узагальнення знань, отриманих учнями в початковій школі. Завдання предмета «Трудове навчання». Ознайомлення учнів із зразками виробів, що будуть виготовлятися на уроках трудового навчання в 5 класі. Поняття про технологію. Основні види технологічної діяльності в побуті: приготування їжі, прання, виготовлення одягу, в’язання, вишивання, ремонт квартири тощо. Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці Учень: характеризує технологію як предметно-перетворю-вальну діяльність; наводить приклади технологічної діяльності у побуті; дотримується правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці в майстерні
2 3 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Матеріали для виготовлення аплікацій Конструкційні матеріали та їх вибір. Види конструкційних матеріалів для виготовлення аплікації: тканина, нитки, пряжа, неткані матеріали Учень: називає конструкційні матеріали та матеріали, які використовують для виготовлення аплікації; розпізнає тканини, нитки, пряжу
2 Тема 1.2. Короткі відомості про текстильні волокна Види текстильних волокон. Будова тканини (нитка основи, піткання, пруг). Поняття про ширину та довжину тканини. Лицьовий і виворітний боки тканини Учень: називає текстильні волокна; розпізнає і називає нитки основи, піткання, пруг; визначає параметри тканини (довжину та ширину); розрізняє лицьовий і виворітний бік тканини
3 14 Розділ 2. Оздоблення виробів аплікацією
2 Тема 2.1. Аплікація як вид художнього оздоблення виробів З історії аплікації. Види аплікації, її застосування. Розробка малюнка як складової процесу виготовлення аплікації. Вибір малюнка для аплікації. Інструменти та матеріали для виготовлення аплікації Учень: називає види аплікації; вибирає матеріали та інструменти для виготовлення виробу; вибирає малюнок для аплікації
8 Тема 2.2. Процес виготовлення виробу з аплікацією Послідовність виготовлення виробу з аплікацією. Використання праски. Вибір режиму прасування. Терморегулятор, його призначення. Прийоми роботи праскою. Розмічання деталей аплікації. Копіювання малюнка на основу для розміщення деталей аплікації. Виготовлення деталей аплікації (за шаблоном): приколювання, обведення, вирізання. Маркування деталей (у випадку їх великої кількості). Економне використання матеріалів під час розкрою деталей аплікації. Використання відходів тканин та інших матеріалів. Прикріплення деталей аплікації на основу. Шов «уперед голку» і його використання. Графічне зображення шва та послідовність його виконання. Приметування деталей аплікації на основу. Способи закріплення деталей аплікації. Закріплення деталей аплікації нитками на тканині. Шов «петельний». Графічне зображення шва та послідовність його виконання Учень: характеризує види волого-теплової обробки виробів; виставляє режими нагрівання праски; виконує волого-теплову обробку тканини; складає послідовність виготовлення виробу з аплікацією; виготовляє деталі аплікації; пояснює значення економного використання матеріалів; пришиває деталі аплікації до основи виробу вивченими швами; виготовляє виріб, дотримуючись безпечних прийомів праці
4 Тема 2.3. Оздоблення виробу з аплікацією Способи оздоблення виробів з аплікацією. Матеріали для оздоблення виробу: ґудзики, бісер, блискітки, вишивка тощо. Шви для оздоблення виробу («назад голку», «стебловий», «тамбурний»). Графічне зображення швів та послідовність їх виконання. Оформлення виробу (обробка країв, оздоблення рамкою тощо). Остаточна обробка виробу. Догляд за виробами з аплікацією Учень: вибирає оздоблення виробу з аплікацією; обирає шви, які використовують для оздоблення аплікації; виконує шви, які вивчаються; оздоблює та оформляє виріб; виконує остаточну обробку виробу; характеризуєпрофесії дизайнера, лекальника, прасувальника
Ознайомлення з професіями: дизайнера, лекальника, швачки, прасувальника тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, панно, картина, листівка тощо
4 4 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті Виникнення знарядь праці. Знаряддя праці як елемент трудового процесу. Узагальнені відомості про найпростіші знаряддя праці (спиці, гачок, килимова голка, молоток, викрутка тощо). Пристосування для виконання робіт (п’яльця, наперсток тощо) Учень: характеризує виникнення знарядь праці на різних етапах розвитку суспільства; характеризує поняття трудового процесу; вибирає знаряддя праці залежно від виду виконання робіт
1 Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей Деталь як одиниця виробу. Типові і спеціальні деталі. Загальні відомості про способи отримання деталей (різанням, штампуванням, литтям) Учень: розрізняє типові та спеціальні деталі; називає способи отримання деталей; характеризує деталь як одиницю виробу
2 Тема 3.3. Основи проектної діяльності Проектування як вид діяльності. Міні-маркетингові дослідження (анкетування). Використання біоформ у створенні виробів. Графічне зображення в проектуванні: малюнок виробу. Вибір виробу для проектування та виготовлення (за варіативним модулем) Учень: характеризує проектування як вид діяльності людини; обґрунтовує виконання міні-маркетингового дослідження (анкетування), графічного зображення виробу; називає біоформи для створення виробів; виконує малюнок виробу з використанням біоформ; вибирає виріб для проектування та виготовлення
5 4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами Побутові електроприлади. Загальні правила користування електропобутовими приладами. Пошкодження електропобутових приладів. Небезпека користування пошкодженими побутовими електроприладами Учень: характеризує загальні правила користування побутовими електроприладами; визначає пошкодження електропобутових приладів; називає можливі наслідки при користуванні пошкодженими електроприладами; обґрунтовує необхідність дотримання правил безпечного користування електроприладами
2 Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом Із історії культури споживання їжі. Столова білизна. Серветки для сервірування столу. Види посуду, його призначення. Столові прибори. Їх види та призначення. Поняття етикету під час споживання їжі. Правила поводження за столом. Використання ножа, виделки. Споживання їжі та напоїв. Прийоми споживання страв, чаю та кави. Традиції споживання їжі різних народів Учень: називає видистолової білизни; складає паперові серветки для сервірування столу; розрізняє столові прибори; характеризує призначення столових приборів; дотримується правил поводження за столом; застосовує прийоми використання виделки і ножа; прийоми споживання різних видів їжі, напоїв
1 Тема 4.3. Елементи грамоти споживача Торговельні мережі. Інформація про товари, які реалізовуються в торговельній мережі. Терміни придатності харчових продуктів (молочних, м’ясних, рибних тощо) Учень: пояснює значення термінів придатності харчових продуктів; називає терміни придатності основних продуктів; визначає термін придатності продуктів харчування за інформацією на упаковці

6 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 26
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (2)
Тема 1.1. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт 2
2 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту (16)
Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі 4
Тема 2.2. Процес різання та обпилювання деталей із тонколистового металу 2
Тема 2.3. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу 2
Тема 2.4. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту 4
Тема 2.5. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту 4
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (4)
Тема 3.1. Механізми і машини. Свердлильний верстат 2
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 2
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (4)
Тема 4.1. Продукти харчування та їх склад 1
Тема 4.2. Гігієна житла 2
Тема 4.3. Догляд за волоссям 1
Варіативна складова 40
5 Варіативний модуль 20
6 Варіативний модуль 20
7 Резерв часу 4
Разом 70

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 2 Розділ 1. Основи матеріалознавства
2 Тема 1.1. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станах та його властивості. Види тонколистового металу (фольга, жерсть, покрівельна сталь). Застосування тонколистового металу в різних галузях господарства. Поняття про виготовлення та властивості дроту. Види дроту (мідний, алюмінієвий, сталевий), його застосування Учень: характеризує способи виготовлення тонколистового металу та його властивості; розпізнає види тонколистового металу, способи виготовлення; характеризує види та застосування тонколистового металу; процес виготовлення дроту; називає види і властивості дроту
2 16 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту
4 Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі Графічні зображення. Основні лінії на кресленні, нанесення розмірів, масштаб. Розгортка виробу. Читання графічних зображень. Послідовність виготовлення виробу. Поняття про базову лінію. Прийоми розмічання заготовки виробу на тонколистовому металі. Інструменти для розмічання (слюсарна лінійка, кутник, рисувалка). Підготовчі роботи до розмічання. Правка заготовки. Інструменти та пристосування для правки тонколистового металу (киянка, рихтовочна плита тощо). Припуски на обробку та правила економного використання тонколистового металу. Виконання розмітки заготовки на тонколистовому металі Учень: розпізнає типи ліній; характеризує поняття креслення; читає графічні зображення; розрізняє розгортки простих геометричних тіл; обґрунтовує необхідність використання базової лінії; економного використання тонколистового металу; пояснює послідовність виконання розмітки; називає інструменти для правки та розмічання; виконує розмічання деталей на заготовці
2 Тема 2.2. Процес різання та обпилювання деталей із тонколистового металу Послідовність виготовлення деталей виробу з тонколистового металу. Прийоми різання тонколистового металу ручними ножицями, їх будова і принцип роботи. Види ножиць. Напилки, їх будова, прийоми обпилювання деталей із тонколистового металу Учень: виконує різання тонколистового металу з дотриманням прийомів безпечної праці; називає напилки, їх будову; застосовує прийоми роботи напилками; визначає послідовність виготовлення деталей з тонколистового металу
2 Тема 2.3. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу Види з’єднань деталей із тонколистового металу. Прийоми з’єднання деталей виробу однофальцевим швом. Інструмент та пристосування. З’єднання деталей виробу на заклепках. Види і призначення заклепок, інструмент та прийоми з’єднання Учень: розрізняє способи з’єднання тонколистового металу; виконує з’єднання деталей однофальцевим швом і заклепками
4 Тема 2.4. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту Вирівнювання та підготовка дроту до розмічання й обробки. Прийоми розмічання заготовок із дроту. Інструменти для різання дроту (плоскогубці, круглогубці). Прийоми різання різних видів дроту. Гнуття дроту. Виготовлення виробу із дроту Учень: виконує вирівнювання дроту; застосовує прийоми вимірювання та розмічання дроту; називає інструменти для різання дроту; пристосування для гнуття дроту; виконує різання та гнуття дроту; виготовляє виріб із дотриманням безпечних прийомів праці
4 Тема 2.5. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту Види оздоблення. Підготовка виробів до оздоблення. Шліфування. Відомості про антикорозійні матеріали. Прийоми оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту Учень: характеризує процес підготовки виробу до оздоблення; здійснює оздоблення металевих поверхонь
Ознайомлення з професіями: жерстяника, покрівельника тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: підвіски для рам, коробочка для дрібних деталей, совок, декоративні квіти, головоломки з дроту, іграшки для новорічної ялинки, підставки для паяльника, кашпо, декоративний свічник тощо
3 4 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
2 2 Тема 3.1. Машини і механізми. Свердлильний верстат Поняття про механізми і машини, їх призначення. Механізми передавання і перетворення руху. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Передатне число. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні Учень: називає і розрізняє види з’єднань деталей; характеризує механізми передавання і перетворення руху; розпізнає ведучі та ведені деталі; характеризує передатне число; пояснює призначення свердлильного верстата; називає основні частини свердлильного верстата; дотримується безпечнихприйомів керування верстатом
Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод комбінування. Інформаційні джерела. Пошук інформації (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод комбінування; називає інформаційні джерела; виконує пошук інформації; застосовує метод комбінування
4 4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Продукти харчування, їх склад Роль харчування в житті людини. Поживні речовини, що містяться в продуктах харчування: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, вода. Значення поживних речовин. Вплив вмісту харчових продуктів на стан здоров’я людини та її зовнішній вигляд. Режим харчування підлітка Учень: називає продукти харчування, їх склад; характеризує складові продуктів харчування; пояснює вплив харчових продуктів на здоров’я та зовнішній вигляд людини; обґрунтовує режим харчування підлітка
2 Тема 4.2. Гігієна житла Значення гігієни житла в житті родини. Прибирання житла. Послідовність дій під час прибирання житла. Миючі засоби та інструменти для прибирання житла. Догляд за меблями (м’якими та корпусними). Засоби для чищення м’яких меблів і догляду за корпусними меблями. Особливості догляду за побутовою відеотехнікою, скляними та дзеркальними поверхнями. Побутова техніка для прибирання житла (пилосос, парові швабри, миючі пилососи, парогенератори тощо). Особливості користування побутовою технікою для прибирання житла Учень: характеризує значення гігієни житла; визначає послідовність дій під час прибирання житла; називає інструменти, побутову техніку і миючі засоби для прибирання житла; визначає матеріали для догляду за побутовою відеотехнікою; читає паспортні дані побутової техніки
1 Тема 4.3. Догляд за волоссям Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Фактори, що впливають на стан волосся (неправильне харчування, фарбування, завивки, неправильний догляд). Предмети для догляду (гребінець, щітка, бігуді тощо) і засоби догляду за волоссям (шампунь, лосьйон тощо) Учень: пояснює залежність стану волосся від здоров’я; називає і характеризує типи волосся; визначає тип волосся; вибирає предмети й засоби догляду за волоссям з урахуванням його типу

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 26
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (4)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Текстильні матеріали рослинного походження 2
Тема 1.2. Властивості текстильних матеріалів 2
2 Розділ 2. Оздоблення виробів вишивкою (14)
Тема 2.1. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва 2
Тема 2.2. Основи побудови композиції у вишивці 2
Тема 2.3. Процес виготовлення вишитого виробу 10
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (4)
Тема 3.1. Механізми і машини. Швейна машина 2
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 2
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (4)
Тема 4.1. Продукти харчування, їх склад 1
Тема 4.2. Гігієна житла 2
Тема 4.3. Догляд за волоссям 1
Варіативна складова 40
5 Варіативний модуль 20
6 Варіативний модуль 20
7 Резерв часу 4
Разом 70

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 4 Розділ 1. Основи матеріалознавства
2 Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Текстильні матеріали рослинного походження Види конструкційних матеріалів. Натуральні волокна рослинного походження. Бавовняні, лляні тканини. Способи їх отримання. Полотняне переплетення ниток у тканинах Учень: називає різні види конструкційних матеріалів; розпізнає текстильні матеріали рослинного походження; пояснює способи отримання бавовняних, лляних тканин
2 Тема 1.2. Властивості текстильних матеріалів Властивості текстильних матеріалів рослинного походження: геометричні, оптичні, механічні, технологічні, гігієнічні. Тканини для виготовлення вишитих виробів. Асортимент тканин і ниток для вишивання. Особливості вибору тканини і ниток для виготовлення вишитих виробів Учень: досліджує властивості текстильних матеріалів рослинного походження; характеризує особливості тканин і ниток для вишивання; обґрунтовує вибір матеріалів для виготовлення вишитих виробів
2 14 Розділ 2. Технологія виготовлення вишитих виробів
2 Тема 2.1. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва Традиційні види рукоділля і декоративно-ужиткового мистецтва. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва. Види вишитих виробів. Регіональні особливості оздоблення виробів вишивкою. Знаки і символи в українській вишивці (сонця, води, берегині, продовження життя тощо) Учень: розрізняє види декоративно-ужиткового мистецтва; характеризує вишивку як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва; розрізняє поняття «вишивка» і «вишивання»; пояснює значення знаків і символів в українській вишивці; аналізує особливості традиційної вишивки свого етнографічного регіону
2 Тема 2.2. Основи побудови композиції у вишивці Орнамент. Види орнаментів. Рапорт. Композиція вишивки. Кольори у вишивці. Символічне значення кольору в українській вишивці. Поєднання в композиції вишивки візерунка, кольорової гами, технік вишивання, фактури матеріалу. Стилізація реальних форм. Ескіз візерунка для вишивання. Збільшення і зменшення візерунка для вишивання Учень: називає основні види орнаментів; визначає рапорт на орнаменті; характеризує поєднання в композиції вишивки візерунка, кольорової гами, різних технік вишивання та фактури матеріалу; пояснює прийоми стилізації реальних форм; виконує ескіз візерунка для вишивання
10 Тема 2.3. Процес виготовлення вишитого виробу Види вишивальних швів: поверхнево-нашивні («штапівка», «хрестик», «занизування» тощо) та прозорі (мережка: «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»). Лічильна гладь (пряма, коса, качалочки) та вільна гладь (художня, декоративна, біла). Графічне зображення швів. Інструменти та пристосування для вишивання. Послідовність виконання вишивальних швів: «штапівка», «козлик», «оксамитовий», «хрестик», «качалочки», «гладь» тощо. Вибір виробу та візерунка для вишивання. Визначення місця розташування візерунка на виробі. Економне використання тканини. Способи перенесення візерунка вишивки на тканину. Способи обробки краю виробу (петельний шов, торочки тощо). Послідовність підготовки й виготовлення вишитого виробу: вибір тканини, ниток, інструментів і пристосувань для вишивання; розмічання та перенесення візерунка на тканину; вишивання виробу; обробка краю виробу; остаточна обробка виробу. Догляд за вишитими виробами (прання, підкрохмалювання, прасування та його особливості) Учень: розрізняє види вишивальних швів: поверхнево-нашивні, прозорі техніки вишивання, лічильні та вільні види гладі; зображує графічно лічильні техніки вишивання; характеризує особливості інструментів і пристосувань для вишивання; підготовляє матеріали, інструменти й пристосування для вишивання; виконує вишивальні шви «штапівка», «козлик», «оксамитовий», «хрестик», «качалочки», «гладь»; вибирає візерунок для вишивання; підбирає тканину, нитки, інструменти, пристосування для вишивання; визначає місце розташування візерунка на виробі, послідовність виготовлення вишитого виробу та спосіб обробки краю виробу; дотримується технологічної послідовності виготовлення вишитого виробу; підготовляє матеріали, інструменти й пристосування для виготовлення виробу; переносить візерунок вишивки на тканину; вишиває виріб із дотриманням безпечних прийомів праці; обробляє краї виробу; здійснює остаточну обробку вишитого виробу; називає правила догляду за вишитими виробами; пояснює особливості волого-теплової обробки вишитого виробу
Ознайомлення з професіями: мистецтвознавець, стиліст, дизайнер вишивки, вишивальник ручної і машинної вишивки
Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, закладка, картина, панно, комірець тощо
3 4 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
2 Тема 3.1. Машини і механізми. Швейна машина Поняття про механізми і машини, їх призначення. Механізми передавання і перетворення руху. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Передатне число. Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні Учень: називає види машин, механізмів; визначає передатне число передачі; пояснює принцип дії швейної машини; характеризує механізми для передачі обертального руху; розрізняє типові та спеціальні деталі, види з’єднань
2 Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод комбінування. Інформаційні джерела. Пошук інформації (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод комбінування; називає інформаційні джерела; виконує пошук інформації; застосовує метод комбінування
4 Розділ 4. Технологія домашнього господарювання
1 Тема 4.1. Продукти харчування, їх склад Роль харчування в житті людини. Поживні речовини, що містяться в продуктах харчування: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, вода. Значення поживних речовин. Вплив вмісту харчових продуктів на стан здоров’я людини та її зовнішній вигляд. Режим харчування підлітка Учень: називає продукти харчування, їх склад; характеризує складові продуктів харчування; пояснює вплив харчових продуктів на здоров’я людини; обґрунтовує режим харчування підлітка
2 Тема 4.2. Гігієна житла Значення гігієни житла в житті родини. Прибирання житла. Послідовність дій під час прибирання житла. Миючі засоби та інструменти для прибирання житла. Догляд за меблями (м’якими та корпусними). Засоби для чищення м’яких меблів і догляду за корпусними меблями. Особливості догляду за побутовою відеотехнікою, скляними та дзеркальними поверхнями. Побутова техніка для прибирання житла (пилосос, парові швабри, миючі пилососи, парогенератори тощо). Особливості користування побутовою технікою для прибирання житла Учень: характеризує значення гігієни житла; визначає послідовність дій під час прибирання житла; називає інструменти, побутову техніку й миючі засоби для прибирання житла; визначає матеріали для догляду за побутовою відеотехнікою; читає паспортні дані побутової техніки
1 Тема 4.3. Догляд за волоссям Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Фактори, що впливають на стан волосся (неправильне харчування, фарбування, завивки, неправильний догляд). Предмети для догляду (гребінець, щітка, бігуді тощо) і засоби догляду за волоссям (шампунь, лосьйон тощо) Учень: пояснює залежність стану волосся від здоров’я; називає і характеризує типи волосся; визначає тип волосся; вибирає предмети й засоби догляду за волоссям з урахуванням його типу

7 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (2)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина 1
Тема 1.2. Властивості деревини.Добір матеріалу для виготовлення виробу 1
2 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини (10)
Тема 2.1. Елементи графічної грамоти 2
Тема 2.2. Процес розмічання заготовки 1
Тема 2.3. Процес пиляння деревини 1
Тема 2.4. Процес стругання деревини 2
Тема 2.5. Процес розмічання шипового з’єднання 1
Тема 2.6. Процес виготовлення шипового з’єднання 2
Тема 2.7. Підготовка до оздоблення та оздоблення виробу 1
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2)
Тема 3.1. Сучасні методи обробки деревини 1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Основи технології малярних робіт 1
Тема 4.2. Маркування споживчих товарів 1
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 2 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Деревина Деревина як конструкційний матеріал. Пиломатеріали, способи отримання. Їх види та призначення Учень: характеризує деревину як конструкційний матеріал; називає види пиломатеріалів
1 Тема 1.2. Властивості деревини. Вибір матеріалу для виготовлення виробу Вплив вологості, механічних і технологічних властивостей на вибір деревини для виготовлення виробів. Дефекти деревини. Вибір деревини для виготовлення виробу Учень: характеризує властивості деревини; називає дефекти деревини; вибирає деревину для виготовлення виробу з урахуванням вимог до деревних матеріалів
2 10 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини
2 Тема 2.1. Елементи графічної грамоти Поняття про проеціювання. Вигляди виробів на кресленні. Виконання графічного зображення обраного об’єкта праці Учень: пояснює поняття проеціювання; обґрунтовує необхідність та достатність виглядів виробу на кресленні; виконує графічне зображення виробу
1 Тема 2.2. Процес розмічання заготовки Послідовність виготовлення виробу. Інструменти для розмічання. Прийоми вимірювання заготовок із пиломатеріалів та їх розмічання. Припуски на обробку пиломатеріалів. Економне використання матеріалів Учень: здійснює підготовку заготовки до роботи; називає інструменти для розмічання; виконує розмічання заготовок із деревини
1 Тема 2.3. Процес пиляння деревини Інструменти для пиляння деревини. Будова ножівки. Форма зубців ножівки. Розведення та заточування зубців. Пиляння вздовж і впоперек волокон. Припуски на пиляння. Прийоми запилювання. Стусло та його застосування Учень: підбирає ножівки для різних видів пиляння; виконує запилювання та пиляння; дотримується припусків для пиляння
2 Тема 2.4. Процес стругання деревини Технологічний процес стругання деревини. Поняття про утворення стружки. Інструмент для стругання (рубанок, шерхебель). Підготовка рубанка до роботи. Прийоми стругання фаски, крайки, пласті. Перевірка якості стругання (на просвіт) Учень: розрізняє та називає інструменти для стругання; готує рубанок до роботи; виконує і дотримується прийомів стругання; перевіряє якість стругання
1 Тема 2.5. Процес розмічання шипового з’єднання Види з’єднань. Шипові з’єднання. Розмічання шипового з’єднання. Послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання Учень: характеризує види шипових з’єднань; розраховує шипове з’єднання; виконує розмічання шипових з’єднань
2 Тема 2.6. Процес виготовлення шипового з’єднання Запилювання. Довбання деревини. Долота і стамески, їх призначення. Глухі та наскрізні отвори. Прийоми роботи столярним інструментом під час виготовлення шипових з’єднань. Припасування елементів шипового з’єднання. Затискні пристрої: струбцини, гвинтовий прес, їх використання в столярній справі Учень: називає послідовність виконання одинарного шипового з’єднання; виконує технологічні операції виготовлення шипового з’єднання з дотриманням прийомів безпечної праці
1 Тема 2.7. Технологія підготовки до оздоблення та оздоблення виробу Призначення оздоблення виробів із деревини. Види оздоблення виробів із деревини. Підготовка поверхонь виробу до оздоблення. Шліфувальні матеріали. Матеріали для оздоблення. Прийоми оздоблення виробів із деревини. Догляд за виробами з деревини Учень: характеризує види оздоблення виробів із деревини; вибирає вид оздоблення; виконує підготовку поверхонь виробу до оздоблення; оздоблює виріб; пояснює правила догляду за виробами з деревних матеріалів
Ознайомлення з професіями: столяра, тесляра тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: підставки під квіти, книжки, інструменти для шкільної майстерні (кутник, малка, єрунок), предмети ужиткового призначення тощо
3 2 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Сучасні методи обробки деревини Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній деревообробній промисловості Учень: називає сучасні методи і прийоми обробки деревини; називає переваги електрифікованих знарядь праці; пояснює безвідходне виробництво в деревообробній промисловості
1 Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод фокальних об’єктів. Моделі-аналоги. Виявлення найкращих ознак у кожному зразку. Складання опису виробів, як виду проектної документації. Вимоги до виробу (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод фокальних об’єктів; визначає моделі-аналоги виробів; найкращі ознаки в зразках виробів-аналогів; складає опис виробів; визначає вимоги до виробу
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Основи технології малярних робіт Малярні роботи. Матеріали та інструменти для малярних робіт. Технологія виконання малярних робіт Учень: характеризує матеріали та інструменти для малярних робіт; обґрунтовує необхідність застосування ґрунтовок; називає інструменти для малярних робіт; визначає технологію виконання малярних робіт; підбирає види фарб для різних типів поверхонь
1 Тема 4.2. Маркування споживчих товарів Призначення етикетки на товарах. Екологічні символи. Стандарти якості й безпеки. Склад продуктів. Індекс «Е» та його значення. Попереджувальні символи. Спеціальні символи та їх значення. Штрих-код і його закодований зміст Учень: пояснює призначення етикетки; розрізняє екологічні символи стандартів якості й безпеки; читає спеціальні символи, штрих-коди

Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема К-сть годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (1)
Тема 1.1. Матеріали природного (тваринного) походження, їх властивості 1
2 Розділ 2. В’язання виробів гачком (11)
Тема 2.1. В’язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва 1
Тема 2.2. Процес виготовлення виробу, в’язаного гачком 9
Тема 2.3. Оздоблення в’язаних виробів. Догляд за в’язаними виробами 1
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2)
Тема 3.1. Швейна машина. Робота на швейній машині 1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Основи технології малярних робіт 1
Тема 4.2. Маркування споживчих товарів 1
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Матеріали природного (тваринного) походження, їх властивості Види матеріалів природного (тваринного) походження. Короткі відомості про волокна тваринного походження (шовк, шерсть), способи їх отримання та використання. Властивості матеріалів із волокон тваринного походження (пряжа, нитки, тканини): механічні, гігієнічні, оптичні, технологічні Учень: розрізняє види натуральних матеріалів; характеризує властивості матеріалів із волокон тваринного походження; досліджує властивості матеріалів із волокон тваринного походження; пояснює способи одержання матеріалів тваринного походження, їх вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище
2 11 Розділ 2. Технологія в’язання виробів гачком
1 Тема 2.1. В’язання гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва Короткі історичні відомості про в’язання гачком. Види виробів, в’язаних гачком. Матеріали, інструменти та пристосування для в’язання. Будова гачка. Вибір гачків і пряжі (ниток). Види візерунків (щільні, ажурні, філейні) Учень: розпізнає і називає види виробів, в’язаних гачком; називає і характеризує матеріали та інструменти для в’язання гачком; розрізняє види візерунків; підбирає гачок і нитки (пряжу) для в’язання
9 Тема 2.2. Процес виготовлення виробу, в’язаного гачком Прийоми роботи гачком. Основні елементи в’язання гачком: початкова петля, повітряна петля, ланцюжок, півстовпчик, стовпчик, стовпчик із накидом, їх умовні позначення на схемах для в’язання. Вибір виробу та пряжі (ниток) для його виготовлення, схеми для в’язання, інструментів. Способи виконання в’язаного полотна гачком (по спіралі, по колу, пряме в’язання, в’язання мотивами). Способи з’єднання деталей виробу між собою (за необхідності) Учень: виконує основні елементи в’язання гачком; читає та записує нескладні схеми для в’язання гачком; вибирає та обґрунтовує виріб, пряжу, схему для в’язання, інструменти, спосіб виконання плетеного полотна; характеризує особливості виконання різних способів в’язання гачком; виготовляє виріб гачком, дотримуючись безпечних прийомів праці
1 Тема 2.3. Оздоблення в’язаних виробів. Догляд за в’язаними виробами Види оздоблення виробів, в’язаних гачком. Вибір виду та оздоблення виробу. Остаточна обробка в’язаного виробу. Догляд за в’язаними виробами із натуральних матеріалів (прання, підкрохмалювання, сушіння, прасування) Учень: характеризує сучасні види оздоблення в’язаних виробів; вибирає та обґрунтовує вид оздоблення в’язаного виробу; оздоблює виріб; виконує остаточну обробку; характеризує особливості догляду за в’язаними виробами
Ознайомлення з професіями: в’язальниця гачком
Орієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, килимок, шалик, шапочка, шкарпетки, косметичка, іграшки, гаманець, прикраси, чохол для мобільного, чохол для окулярів, топ тощо
3 2 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Швейна машина. Робота на швейній машині Будова швейної машини. Правила керування швейною машиною. Робота на швейній машині. Побутові швейні машини з різними видами приводів Учень: називає основні частини швейної машини; приводи швейних машин; дотримується безпечних прийомів керування швейною машиною
1 Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод фокальних об’єктів. Моделі-аналоги. Виявлення найкращих ознак у кожному зразку. Складання опису виробів, як виду проектної документації. Вимоги до виробу (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод фокальних об’єктів; визначає моделі-аналоги виробів; найкращі ознаки у зразках виробів-аналогів; складає опис виробів; визначає вимоги до виробу
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Основи технології малярних робіт Малярні роботи. Матеріали та інструменти для малярних робіт. Технологія виконання малярних робіт Учень: характеризує матеріали й інструменти для малярних робіт; обґрунтовує необхідність застосування ґрунтовок; називає інструменти для малярних робіт; визначає технологію виконання малярних робіт; підбирає види фарб для різних типів поверхонь
1 Тема 4.2. Маркування споживчих товарів Призначення етикетки на товарах. Екологічні символи. Стандарти якості й безпеки. Склад продуктів. Індекс «Е» та його значення. Попереджувальні символи. Спеціальні символи та їх значення. Штрих-код і його закодований зміст Учень: пояснює призначення етикетки; розрізняє екологічні символи і стандарти якості й безпеки; читає спеціальні символи, штрих-коди

8 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату

та листового металу

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (2)
Тема 1.1.Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал 2
2 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу (10)
Тема 2.1. Елементи графічної грамоти 1
Тема 2.2. Контрольно-вимірювальний інструмент 2
Тема 2.3. Прийоми розмічання заготовки з сортового прокату та листового металу 1
Тема 2.4. Процес різання листового металу та сортового прокату 1
Тема 2.5. Процес рубання листового металу 1
Тема 2.6. Процес обпилювання заготовок із сортового прокату та листового металу 2
Тема 2.7. Процес свердління отворів. Нарізання різьби 2
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2)
Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу 1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Вибір обнови. Догляд за одягом та взуттям 2
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом: 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 2 Розділ 1. Основи матеріалознавства
2 Тема 1.1. Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал Поняття про метали та їх сплави. Чавуни та сталі, їх використання. Види сталей за призначенням (конструкційні, інструментальні) та хімічним складом (вуглецеві та леговані). Сортовий прокат та листовий метал. Механічні властивості чавунів та сталей. Термічна обробка сталей: відпалюванням, гартуванням, відпусканням Учень: розрізняє поняття металу та сплаву; чавуну та сталі; називає види сталей; називає та розпізнає профілі сортового прокату; пояснює вплив термообробки на механічні властивості сталей
2 10 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу
1 Тема 2.1. Елементи графічної грамоти Технічний рисунок як вид графічного зображення. Правила виконання технічного рисунка Учень: характеризує технічний рисунок та його призначення; пояснює правила виконання технічного рисунка
2 Тема 2.2 Контрольно-вимірювальний інструмент Будова та призначення штангенциркуля ШЦ-1. Прийоми роботи. Вправи на вимірювання штангенциркулем Учень: характеризує будову та призначення штангенциркуля; виконує вимірювання штангенциркулем розмірів деталей, діаметрів та глибин отворів
1 Тема 2.3. Прийоми розмічання заготовки з сортового прокату та листового металу Конструкційні особливості деталей виробу. Особливості об’ємного розмічання. Розмітка деталей за допомогою лінійки, кутника, рисувалки, кернера, розмічального штангенциркуля. Розмічання деталей заготовок за графічним зображенням Учень: характеризує конструкцію виробу та конструктивні особливості деталей виробу; називає інструменти для виконання розмічання; виконує розмічання деталей заготовок за графічним зображенням
1 Тема 2.4. Процес різання листового металу та сортового прокату Слюсарна ножівка. Прийоми різання сортового прокату та листового металу Учень: пояснює будову слюсарної ножівки; виконує різання сортового прокату, використовуючи безпечні прийоми роботи слюсарною ножівкою
1 Тема 2.5. Процес рубання листового металу Будова зубила. Вибір кута загострення зубила залежно від твердості оброблюваного матеріалу. Вибір способу рубання листового металу. Інструменти та пристосування для рубання листового металу Учень: характеризує будову зубила, правила безпечної праці під час роботи ним; вибирає спосіб рубання листового металу; інструменти та пристосування; виконує рубання металу з дотриманням безпечних прийомів праці
2 Тема 2.6. Процес обпилювання заготовок із сортового прокату та листового металу Прийоми обпилювання деталей виробу із сортового прокату та листового металу напилками. Контроль якості обпилювання кутником і штангенциркулем. Обпилювання площин деталей по лінії розмітки під лінійку Учень: виконує обпилювання деталей виробу здотриман-нямбезпечних прийомів; використовує штангенциркуль, лінійку та кутник для контролю розмірів та форми виробу
2 Тема 2.7. Технологія свердління отворів. Нарізання різьби Прийоми свердління отворів у сортовому прокаті. Різьба та її елементи. Зображення та позначення на кресленнях метричної різьби. Інструменти для нарізання різьби (мітчик та плашка). Прийоми нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби Учень: називає основні елементи різьби; розрізняє метричну різьбу; визначає на зображенні деталі з різьбовим з’єднанням; розрізняє та називає інструменти для нарізання внутрішньої й зовнішньої різьби; визначає за таблицеюдіаметр отвору та стержня для нарізання внутрішньої й зовнішньої різьби; нарізає внутрішню й зовнішню різьбу з дотриманням безпечних прийомів праці
Ознайомлення з професіями: сталевара, оператора прокатного стану, слюсара тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: деталі пристосувань та інструментів із сталевого сортового прокату: струбцини, притискачі, молотки, гайки тощо
3 2 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу Відомості про сучасні методи і прийоми обробки металу. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній металообробній промисловості Учень: називає сучасні методи і прийоми обробки металу; називає переваги електрифікованих знарядь праці; пояснює сутність безвідходного виробництва в металообробній промисловості
1 Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод комбінаторики. Етапи проектування. Створення банку ідей (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод комбінаторики; етапи проектування; обґрунтовує необхідністьстворення банку ідей
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
2 Тема 4.1. Вибір обнови. Догляд за одягом та взуттям Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. Джинси та штани, різниця між ними. Особливості вибору джинсів та їх приміряння. Догляд за одягом. Засоби догляду. Види взуття. Підбір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття. Догляд за взуттям. Засоби догляду за взуттям. Захист одягу та взуття від молі. Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання одягу, білизни, взуття та догляду за ними Учень: характеризує способи визначення розміру одягу різних країн; визначає розмір одягу; називає відмінності між джинсами і штанами; визначає розмір взуття; називає особливості приміряння взуття; характеризує способи догляду за одягом та взуттям; мотивує необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час примірювання одягу, білизни, взуття та догляду за ними

Блок 2. Технологія виготовлення швейних виробів

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (1)
Тема 1.1. Матеріали хімічного походження (штучні) та їх властивості 1
2 Розділ 2. Технологія виготовлення швейних виробів (11)
Тема 2.1. Художнє конструювання швейного виробу 1
Тема 2.2. Технічне конструювання швейного виробу 2
Тема 2.3. Процес розкрою швейного виробу 1
Тема 2.4. Процес пошиття швейного виробу 6
Тема 2.5. Оздоблення швейного виробу 1
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2)
Тема 3.1. Комп’ютерне конструювання одягу 1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Вибір обнови. Догляд за одягом та взуттям 1
Тема 4.2. Мистецтво вибору зачіски 1
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом: 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Матеріали хімічного походження (штучні) та їх властивості Види матеріалів. Штучні матеріали, їх переваги і недоліки порівняно із натуральними матеріалами. Способи отримання штучних матеріалів. Їх вплив на здоров’я людини і навколишнє середовище. Тканини хімічного походження (штучні) та їх властивості Учень: називає матеріали хімічного походження; характеризує переваги і недоліки штучних матеріалів порівняно із натуральними; пояснює способи отримання матеріалів хімічного походження, їх вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище; називає та визначає властивості тканин штучного походження
2 11 Розділ 2. Технологія виготовлення швейних виробів
1 Тема 2.1. Художнє конструювання швейного виробу Види поясних виробів. Художнє конструювання. Ескіз виробу. Правила виконання ескізів швейних виробів. Мірки для побудови креслення швейного виробу Учень: називає види поясних виробів; складає план роботи з виготовлення виробу; знімає мірки для побудови креслення швейного виробу; виконує ескіз поясного виробу
2 Тема 2.2. Технічне конструювання швейного виробу Побудова креслення виробу та виготовлення викрійки (лекала) виробу. Лінії на кресленні швейного виробу. Моделювання виробу. Розрахунок кількості тканини для виготовлення швейного виробу. Вибір тканини для виготовлення виробу Учень: виконує креслення основи швейного виробу; нескладне моделювання; виготовляє викрійку (лекало); розраховує кількість тканини для виробу; підбирає тканину для швейного виробу
1 Тема 2.3. Процес розкрою швейного виробу Підготовка тканини до розкрою (прасування, визначення напрямку малюнка, лицьового та виворітного боків, ниток основи та піткання). Послідовність підготовки викрійки до розкрою (позначення напрямку нитки основи, згину, назви та кількості деталей, припусків на шви). Розкрій виробу Учень: вибирає необхідні матеріали, інструменти, обладнання для розкрою; готує тканину та викрійку до розкрою; розкроює виріб із дотриманням безпечних прийомів праці
6 Тема 2.4. Процес пошиття швейного виробу Підготовка швейної машини до роботи. Машинні шви (зшивний шов, шов упідгин із закритим зрізом). Послідовність пошиття швейного виробу. Підготовка виробу до першого примірювання. Зметування. Прасування. Приметування. Проведення першого примірювання й усунення виявлених недоліків. Вибір способу обробки швів. Вимоги до обробки швів. Вибір виду застібки. Послідовність обробки застібки «блискавка». Послідовність обробки та пришивання поясу (ущільнення клейовими прокладками, обшивання коротких зрізів, прасування). Проведення другого примірювання. Визначення довжини виробу. Способи обробки нижнього зрізу. Поопераційна волого-теплова обробка виробу Учень: готує швейну машину до роботи; виконує пробну строчку; машинні шви з дотриманням безпечних прийомів праці; називає машинні шви; недоліки в поясних виробах; види застібок у поясних виробах; визначає послідовність підготовки виробу до першого примірювання; шляхи усунення недоліків; послідовність обробки та пришивання пояса; характеризує вимоги до обробки швів; готує виріб до першого примірювання; обробляє шви виробу; вибирає вид застібки; обробляє застібку «блискавку»; обробляє та пришиває пояс; виконує друге примірювання; обробляє нижній зріз; виконує поопераційну волого-теплову обробку
1 Тема 2.5. Оздоблення швейного виробу Вибір виду оздоблення та матеріалів для оздоблення. Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка виробу. Контроль якості швейного виробу Учень: вибирає оздоблення для швейного виробу, що виготовляється; оздоблює виріб; називає вимоги до остаточної обробки виробу; виконує остаточну обробку виробу та ВТО з дотриманням безпечних прийомів праці
Ознайомлення з професіями: конструктора, модельєра,закрійника, кравця, швачки тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: поясний виріб (спідниця кльошова, розширена до низу, пряма, клинкова, з запахом, шорти, шорти-спідниця, спідниця на бретелях), фартух тощо
3 1 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Комп’ютерне конструювання одягу Використання комп’ютерів у конструюванні швейних виробів. Поняття про комп’ютерні програми для конструювання швейних виробів. Побудова елементів конструкції Учень: характеризує використання комп’ютерів у конструюванні швейних виробів; пояснює суть програм для конструювання швейних виробів
1 Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод комбінаторики. Етапи проектування. Створення банку ідей (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод комбінаторики;етапи проектування; обґрунтовує необхідністьстворення банку ідей
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Вибір обнови. Догляд за одягом та взуттям Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. Джинси та штани, різниця між ними. Особливості вибору джинсів та їх приміряння. Догляд за одягом. Засоби догляду. Види взуття. Вибір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття. Догляд за взуттям. Вибір засобів по догляду за взуттям. Захист одягу та взуття від молі. Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання одягу, білизни, взуття та догляду за ними Учень: характеризує способи визначення розміру одягу різних країн; визначає розмір одягу; називає відмінності між джинсами і штанами; визначає розмір взуття; називає особливості приміряння взуття; характеризує способи догляду за одягом та взуттям; мотивує необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час примірювання одягу, білизни, взуття та догляду за ними
1 Тема 4.2. Мистецтво вибору зачіски Із історії зачісок. Види зачісок, залежно від форми обличчя. Корегування форми обличчя за допомогою зачіски. Фарбування волосся. Натуральні рослинні засоби для зміцнення волосся та зміни його кольору. Вплив фарбників на стан волосся голови Учень: називає види зачісок; визначає форму обличчя; вибирає та характеризує вид зачіски з урахуванням форми обличчя; пояснює значення вибору фарбників для зміни кольору волосся голови

Блок 3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема К-сть годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (1)
Тема 1.1. Конструкційні матеріали та їх властивості 1
2 Розділ 2. Дизайн предметного середовища (11)
Тема 2.1. Предметне середовище 1
Тема 2.2. Засоби художнього конструювання 1
Тема 2.3. Основні принципи дизайну 1
Тема 2.4. Процес виготовлення виробу інтер’єрного призначення 6
Тема 2.5. Декорування виробу 2
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (2)
Тема 3.1. Сучасні методи обробки металів 1
Тема 3.2. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Вибір обнови. Догляд за одягом та взуттям 2
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом 35

Програма

№ п/пп К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Конструкційні матеріали та їх властивості Конструкційні матеріали як один із чинників, що впливають на форму предмета. Матеріали, які використовують для виготовлення виробів інтер’єрного призначення (метал, скло, бетон, натуральне дерево, пластик, папір тощо) та їх властивості. Сучасні конструкційні матеріали. Їх властивості, переваги та недоліки порівняно з традиційними. Економне використання матеріалів Учень: аналізує властивості конструкційних матеріалів як один із чинників, що впливає на форму предмета; називає матеріали, які використовують для виготовлення виробів інтер’єрного призначення; досліджує властивості матеріалів; характеризує властивості сучасних конструкційних матеріалів; називає сучасні конструкційні матеріали; обґрунтовує необхідність економного використання матеріалів
11 Розділ 2. Дизайн предметного середовища
1 Тема 2.1. Предметне середовище Поняття про дизайн. Із історії дизайну. Поняття про «стиль». Тенденції розвитку дизайну ХХІ ст.: авангардний дизайн, біо-дизайн, стиль «фьюжн», авторський дизайн, футуро-дизайн тощо. Етнодизайн. Особливості українського національного дизайну Учень: характеризує історичні й сучасні стилі дизайну; визначає особливості етнічного дизайну
1 Тема 2.2. Засоби художнього конструювання Художнє конструювання, як метод проектування предметного середовища. Поняття композиції. Види композиції в дизайні предметного середовища. Основні засоби композиції: симетрія та асиметрія, ритм, контраст і нюанс, пропорції. Основи колористики: види та властивості кольорів Учень: формулює поняття композиції; класифікує види композиції в дизайні предметного середовища; розкриває поняття: симетрія, асиметрія, ритм, контраст, нюанс, пропорції; визначає роль кольору в композиції та його психофізіологічний вплив на людину
1 Тема 2.3. Основні принципи дизайну Основні поняття дизайну: естетичність, функціональність, економічність. Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність змісту та форми Учень: визначає основні поняття дизайну; характеризує принципи дизайну; використовує принципи дизайну під час навчально-тренувальних вправ; виконує зарисовки об’єктів дизайну предметного середовища за завданням учителя або за власним вибором
6 Тема 2.4. Процес виготовлення виробів інтер’єрного призначення Вибір виробу, матеріалів для його виготовлення та оздоблення. Послідовність виготовлення виробу. Інструменти та обладнання. Способи з’єднання деталей виробу Учень: вибирає виріб для виготовлення; інструменти та пристосування для роботи; обґрунтовує вибір конструкційних матеріалів залежно від призначення виробу; визначає технологічну послідовність виготовлення виробу; виготовляє виріб із дотриманням безпечних прийомів праці
2 Тема 2.5. Декорування виробу Види декорування виробу. Оздоблення виробу. Контроль якості виробу. Догляд за виробами інтер’єрного призначення Учень: характеризує сучасні види декорування виробів; підбирає та обґрунтовує вид оздоблення виробу; оздоблює виріб
Ознайомлення з професіями: дизайнера предметного середовища, декоратора
Орієнтовний перелік об’єктів праці: вироби для інтер’єру приміщень, предмети декоративно-ужиткового та ужиткового призначення (світильник, сувенір, декоративна ваза, рамка для фото, поличка, підставка під мобільний телефон, декоративне панно, серветниця тощо)
3 2 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Сучасні методи обробки металу Відомості про сучасні методи і прийоми обробки металу. Електрифіковані знаряддя праці, їх переваги порівняно з ручними і механічними знаряддями праці. Економія матеріалів та електроенергії. Поняття про безвідходне виробництво в сучасній металообробній промисловості Учень: називає сучасні методи і прийоми обробки металу; називає переваги електрифікованих знарядь праці; пояснює безвідходне виробництво в металообробній промисловості
1 Тема 3.2. Основи проектної діяльності Методи проектування: метод комбінаторики. Етапи проектування. Створення банку ідей (за варіативним модулем) Учень: характеризує метод комбінаторики; етапи проектування; обґрунтовує створення банку ідей
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
2 Тема 4.1. Вибір обнови. Догляд за одягом та взуттям Види підліткового та юнацького одягу. Розміри одягу, їх визначення. Джинси та штани, різниця між ними. Особливості вибору джинсів та їх приміряння. Догляд за одягом. Засоби догляду. Види взуття. Підбір взуття. Розміри. Особливості приміряння взуття. Догляд за взуттям. Вибір засобів догляду взуттям. Захист одягу та взуття від молі. Санітарно-гігієнічні вимоги під час примірювання одягу, білизни, взуття та догляду за ними Учень: характеризує способи визначення розміру одягу різних країн; визначає розмір одягу; називає відмінності між джинсами і штанами; визначає розмір взуття; називає особливості приміряння взуття; характеризує способи догляду за одягом та взуттям; мотивує необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час примірювання одягу, білизни, взуття та догляду за ними

9 клас

Блок 1. Технологія виготовлення комплексного виробу

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (1)
Тема 1.1. Матеріали хімічного походження. Композиційні матеріали 1
2 Розділ 2. Технологія виготовлення комплексного виробу (10)
Тема 2.1. Вибір комплексного виробу для виготовлення 1
Тема 2.2. Особливості розмічання заготовок із нетрадиційних матеріалів 1
Тема 2.3. Різання нетрадиційних матеріалів. Способи з’єднання деталей 1
Тема 2.4. Виготовлення комплексного виробу 7
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (3)
Тема 3.1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів 1
Тема 3.2. Професійний план, структура і етапи його формування. Профконсультація 1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Способи кріплення настінних предметів 1
Тема 4.2. Вибір одягу. Значення вибору одягу 1
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом: 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Матеріали хімічного походження. Композиційні матеріали Конструкційні неметалеві матеріали: пластмаса, органічне скло, поліетилен, пінопласт, полістирол тощо. Полімери і композити як основа розвитку технології створення нових конструкційних матеріалів. Вплив штучних (хімічних) матеріалів на здоров’я людини і навколишнє середовище. Поняття про маркування пластмас. Сучасні композиційні матеріали та їх використання. Властивості та будова композитів. Композити на основі деревини: ДВП, ДСП, OSB Учень: називає види полімерів; наводить приклади виробів, які виготовлені з полімерів та композитів; пояснює вплив штучних матеріалів на здоров’я людини і навколишнє середовище; розрізняє композиційні матеріали серед інших штучних матеріалів; називає властивості композитів; розрізняє композити на основі деревини; вирізняє шкідливі пластмаси за їх маркуванням
2 10 Розділ 2. Технологія виготовлення комплексних виробів
1 Тема 2.1. Вибір комплексного виробу для виготовлення Поняття комплексного виробу. Ознайомлення з варіантами комплексних виробів. Вибір комплексного виробу для виготовлення. Використання деревини, металу та нетрадиційних матеріалів для виготовлення комплексного виробу. Визначення орієнтовної кількості матеріалів для виготовлення комплексного виробу Учень: наводить приклади комплексних виробів; характеризує поняття комплексного виробу; вибирає конструкційні матеріали для виготовлення виробу; визначає орієнтовну кількість матеріалів для виготовлення виробу
1 Тема 2.2. Особливості розмічання заготовок із нетрадиційних матеріалів Інструменти для розмічання: маркер, олівець, рисувалка, лінійка, кутник, циркуль. Особливості розмічальних робіт на заготовках із пластмаси, оргскла, пластика, композитів Учень: називає інструменти для виконання розмічальних робіт на пластиках; виконує розмічання на нетрадиційних матеріалах
1 Тема 2.3. Різання нетрадиційних матеріалів. Способи з’єднання деталей Інструменти для різання пластиків та композитів: ножиці, різак, ножівка. Прийоми різання пластиків та композитів. Ознайомлення із способами з’єднання деталей із нетрадиційних матеріалів: склеюванням, з’єднання саморізами, гвинтами, заклепками. Виготовлення деталей виробу. Підготовка до з’єднання Учень: називає інструменти для різання пластиків та композитів; виконує різання пластиків та композитів; характеризує способи з’єднування деталей із пластиків, композитів, визначає способи з’єднання деталей
7 Тема 2.4. Виготовлення комплексного виробу Виконання технологічних операцій, які необхідні для виготовлення комплексного виробу. Складання виробу з виготовлених деталей. Оздоблення виробу. Виявлення та усунення недоліків Учень: називає технологічні операції, необхідні для виготовлення комплексного виробу; складає послідовність виконання технологічних операцій; виконує технологічні операції з виготовлення деталей комплексного виробу; складальні операції; оздоблення виробу з дотриманням безпечних прийомів праці; виявляє та усуває недоліки (за необхідності);
Ознайомлення із професіями, характерними для виготовлення комплексного виробу
Орієнтовний перелік можливих конструкційних матеріалів: деревина, деревинні матеріали, листовий метал, дріт, сортовий прокат, нетрадиційні матеріали тощо
Орієнтовний перелік об’єктів праці: сувеніри, свічники, скриньки, флюгери, моделі літаків, автомобілів, кораблів, пристосування для роботи в навчальних майстернях тощо
3 3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів Автоматизація та роботизація технологічних процесів. Застосування автоматичних пристроїв на виробництві та в побуті. Використання комп’ютерної техніки в сучасних технологічних процесах Учень: наводить приклади автоматизації, комп’юте-ризації та роботизації технологічних процесів; обґрунтовує застосування автоматичних пристроїв на виробництві та в побуті
1 Тема 3.2.Професійний план. Профконсультація Професійний план, структура й етапи його формування. Профконсультація: довідково-інформаційна, медична, діагностична, коригуюча. Умови оптимального вибору професії Учень: обґрунтовує необхідність складання професійного плану; називає структурні компоненти професійного плану; умови,які необхідні для оптимального вибору професії
1 Тема 3.3. Основи проектної діяльності Основи біоніки в проектуванні. Значення моделей і макетів у проектуванні. Аналіз та оцінювання результатів проектної діяльності (за варіативним модулем) Учень: називає основні елементи біоніки; характеризує значення моделей і макетів у проектуванні; обґрунтовує необхідність аналізу та оцінювання результатів проектної діяльності
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Способи кріплення настінних предметів Способи розміщення і кріплення предметів в інтер’єрі кімнати. Інструменти та пристосування для кріплення предметів. Прилади для пошуку проводів електромережі. Кріпильні вироби: шурупи, дюбелі, анкери Учень: називає способи розміщення і кріплення предметів в інтер’єрі кімнати; розрізняє інструменти та пристосування для отримання отворів;кріпильні вироби; обирає спосіб кріплення настінних предметів; підбирає кріпильні матеріали залежно від стінових матеріалів та ваги предметів; обґрунтовує необхідність дотримання прийомів безпечної праці
1 Тема 4.2. Вибір одягу. Значення вибору одягу Стилі в одязі. Вибір власного стилю. Врахування особливостей фігури при виборі одягу. Види одягу та його вибір (шкільний одяг, робочий, спортивний, святковий, для урочистих подій тощо). Дрес-код. Краватки, їх види. Вибір краваток. Способи зав’язування краваток Учень: характеризує складові, що впливають на вибір власного стилю; визначає особливості своєї фігури; вибирає власний стиль в одязі; шкільний одяг, для урочистих подій з урахуванням особливостей фігури; застосовує способи зав’язування краваток; називає вимоги до одягу відповідно до типу закладу, який відвідується

Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи матеріалознавства (1)
Тема 1.1. Матеріали синтетичного походження, їх властивості 1
2 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями (10)
Тема 2.1. В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва 1
Тема 2.2. Елементи в’язання спицями. В’язання візерунків 3
Тема 2.3. Процес виготовлення в’язаного виробу 5
Тема 2.4. Оздоблення виробу. Догляд за виробом 1
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (3)
Тема 3.1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів 1
Тема 3.2. Професійний план. Профконсультація 1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1. Вибір одягу. Значення вибору одягу 1
Тема 4.2. Мистецтво макіяжу 1
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 1 Розділ 1. Основи матеріалознавства
1 Тема 1.1. Матеріали синтетичного походження, їх властивості Загальні відомості про волокна синтетичного походження та їх властивості. Речовини, з яких виготовляють синтетичні волокна. Технологія виготовлення синтетичних волокон. Види синтетичних волокон. Властивості тканин, виготовлених із синтетичних волокон. Використання матеріалів, виготовлених із синтетичних волокон у виробництві. Види пряжі. Властивості пряжі Учень: називає матеріали синтетичного походження; види синтетичних волокон та речовини, з яких їх виготовляють; характеризує властивості синтетичних матеріалів, пряжі; матеріали для в’язання; розрізняє види пряжі
2 10 Розділ 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями
1 Тема 2.1. В’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва Із історії в’язання спицями. Види виробів, в’язаних спицями. Матеріали, інструменти та пристосування для в’язання спицями. Види спиць. Номер спиць. Підбір спиць відповідно до пряжі. Використання пряжі із старих речей. Підготовка пряжі для в’язання Учень: характеризує в’язання спицями як вид декоративно-ужиткового мистецтва; називає види виробів, в’язаних спицями; розрізняє інструменти, пристосування для в’язання спицями; характеризує матеріали для в’язання спицями; використовує економно матеріали для в’язання спицями; підбирає спиці відповідно до пряжі; готує пряжу для в’язання
3 Тема 2.2. Елементи в’язання спицями. В’язання візерунків Основні види петель. Умовні позначення на схемах. Прийоми в’язання спицями. Способи набору петель. Набір петель початкового ряду. Способи вив’язування основних петель. Основні етапи в’язання полотна прямокутної форми. Утворення візерунків із лицьових і виворітних петель. Накиди. Зняті петлі. Збільшення і зменшення кількості петель. Читання схем. Ажурні візерунки Учень: набирає петлі початкового ряду; виконує лицьові, виворітні, пружкові петлі; читає схеми для в’язання спицями; називає основні етапи в’язання полотна прямокутної форми; виконує зразки візерунків із лицьових і виворітних петель, резинки, збільшення і зменшення петель; читає умовні позначення петель на схемах
5 Тема 2.3. Процес виготовлення в’язаного виробу Вибір виробу для виготовлення. Вибір візерунків, пряжі та спиць для виготовлення виробу. Щільність в’язання по горизонталі й вертикалі. Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання деталей виробу. В’язання за схемою (з використанням креслення). Використання орнаментів у виробах, в’язаних спицями. Рапорт. Способи з’єднання деталей виробу. Види трикотажних швів для з’єднання деталей в’язаного виробу. З’єднання петель лицьового полотна. З’єднання деталей виробу горизонтальним та вертикальним швами, кетельним швом Учень: характеризує особливості в’язання за схемою та з використанням викрійки; визначає щільність в’язання по горизонталі й вертикалі; розраховує кількість петель і рядів для в’язання деталей виробу; вибирає візерунок для в’язання, пряжу, спиці; визначає рапорт; виготовляє виріб із дотриманням безпечних прийомів праці; називає види трикотажних швів для з’єднання деталей виробу; виконує з’єднувальні шви, що вивчаються; підбирає шов для з’єднання та з’єднує деталі виробу, що виготовляється
1 Тема 2.4. Оздоблення виробу. Догляд за виробом Сучасні напрями оздоблення в’язаних виробів. Види оздоблень в’язаних виробів. Підбір оздоблення для виготовленого виробу. Оздоблення виробу. Остаточна обробка в’язаного виробу. Догляд за в’язаним виробом (прання, сушіння). Особливості волого-теплової обробки (ВТО) в’язаних виробів Учень: характеризує сучасні напрями оздоблення в’язаних виробів; підбирає вид оздоблення та оздоблює в’язаний виріб; виконує остаточну обробку в’язаного виробу; називає особливості виконання ВТО в’язаного виробу; виконує ВТО; усуває виявлені недоліки
Ознайомлення з професіями: в’язальниця спицями
Орієнтовний перелік об’єктів праці: прихватка, серветка, сувенір, дитяча іграшка, сумочка для мобільного телефона, шкарпетки, рукавиці, сумка, гаманець, шарф, головний убір, одяг тощо
3 3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів Автоматизація та роботизація технологічних процесів. Застосування автоматичних пристроїв на виробництві та в побуті. Використання комп’ютерної техніки в сучасних технологічних процесах Учень: наводить приклади автоматизації, комп’ютеризації та роботизації технологічних процесів; обґрунтовує застосування автоматичних пристроїв на виробництві та в побуті
1 Тема 3.2.Професійний план. Профконсультація Професійний план, структура й етапи його формування. Профконсультація: довідково-інформаційна, медична, діагностична, коригуюча. Умови оптимального вибору професії Учень: обґрунтовує складання професійного плану; називає структурні компоненти професійного плану; умови,які необхідні для оптимального вибору професії
1 Тема 3.3. Основи проектної діяльності Основи біоніки в проектуванні. Значення моделей і макетів у проектуванні. Аналіз та оцінювання результатів проектної діяльності (за варіативним модулем) Учень: називає основні елементи біоніки; характеризує значення моделей і макетів у проектуванні; обґрунтовує необхідність аналізу та оцінювання результатів проектної діяльності
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.2. Вибір одягу. Значення вибору одягу Стилі в одязі. Вибір власного стилю. Врахування особливостей фігури при виборі одягу. Види одягу та його вибір (одяг до школи, робочий, спортивний, святковий, для урочистих подій тощо). Дрес-код. Краватки, їх види. Вибір краваток. Способи зав’язування краваток Учень: характеризує складові, що впливають на вибір власного стилю; визначає особливості своєї фігури; вибирає власний стиль в одязі; одяг для школи, для урочистих подій з урахуванням особливостей фігури; застосовує способи зав’язування краваток; називає вимоги до одягу відповідно до типу закладу, який відвідується
1 Тема 4.2. Мистецтво макіяжу Із історії макіяжу. Макіяж як корекція форми та рис обличчя. Види макіяжу. Засоби для макіяжу. Правила вибору й нанесення макіяжу. Окуляри як елемент оздоблення обличчя. Корекція окулярами рис обличчя Учень: характеризує макіяж як засіб корекції форми й рис обличчя; прикрашання обличчя в підлітковому та юнацькому віці; називає основні форми обличчя; види макіяжу; підбирає засоби для макіяжу власного обличчя; корегує за допомогоюмакіяжу риси обличчя; підбирає оправуокулярів з урахуванням форми обличчя

Блок 3. Технологія використання та ремонту

побутових електроприладів

Тематичний план

№ п/п Розділ і тема Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова 16
1 Розділ 1. Основи електротехніки (2)
Тема 1.1. Поняття про електричну енергію Джерела та споживачі електричної енергії 1
Тема 1.2. Провідники та ізолятори. Проводи. Призначення та будова 1
2 Розділ 2. Технологія використання та ремонту побутових електроприладів (9)
Тема 2.1. Використання, облік та економія електричної енергії 1
Тема 2.2. Побутова електроарматура. Електромонтажні інструменти 2
Тема 2.3. Призначення та використання побутових електроприладів 1
Тема 2.4. Принцип роботи освітлювальних та нагрівальних електроприладів 2
Тема 2.5. Способи пошуку простих несправностей побутових приладів 1
Тема 2.6. Усунення простих видів несправностей побутових електроприладів 2
3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування (3)
Тема 3.1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів 1
Тема 3.2.Професійний план. Профконсультація 1
Тема 3.3. Основи проектної діяльності 1
4 Розділ 4. Технологія побутової діяльності (2)
Тема 4.1.Раціональний вибір побутових електроприладів 1
Тема 4.2. Вибір одягу. Значення вибору одягу 1
Варіативна складова 16
5 Варіативний модуль 16
6 Резерв часу 3
Разом: 35

Програма

№ п/п К-сть год Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 2 Розділ 1. Основи електротехніки
1 Тема 1.1. Поняття про електричну енергію. Джерела та споживачі електричної енергії Значення електричної енергії в житті людини. Переваги в застосуванні електричної енергії над іншими видами енергії (теплова, механічна тощо). Способи отримання електричної енергії. Джерела електричної енергії (хімічні, механічні, альтернативні, тощо). Споживачі електроенергії Учень: розкриває універсальність електричної енергії; називає види джерел електричної енергії; характеризує способи отримання електричної енергії; називає види споживачів електричної енергії
1 Тема 1.2. Провідники та ізолятори. Проводи. Призначення та будова Види провідників та ізоляційних матеріалів. Будова та призначення проводів. Види струмопровідних жил. Види проводів, шнурів. Сфери застосування Учень: розпізнає провідники та ізолятори; називаєосновні види металів для виготовлення струмопровідних жил; визначаєвиди ізоляційних матеріалів та сферу їх застосування; пояснюєпризначення проводів; розпізнаєвиди проводів; наводитьприкладизастосування проводів та шнурів у побуті
2 9 Розділ 2. Технологія використання та ремонту побутових електроприладів
1 Тема 2.1. Використання, облік та економія електричної енергії Перетворення електроенергії в інші види енергії (світлову, теплову, механічну). Використання електроенергії на виробництві й у побуті. Електролічильник як прилад контролю спожитої електроенергії. Облік спожитої електроенергії. Спосіб розрахунку кількості та вартості спожитої електроенергії. Заходи по збереженню та економії електроенергії Учень: пояснює необхідність перетворення електричної енергії в інші види енергії; характеризує перетворення електричної енергії в інші види енергії; наводить приклади застосування електричної енергії в побуті та виробництві; знімаєпоказники витраченої електричної енергії; здійснюєрозрахунок використаної електричної енергії; розраховуєвартість витраченої електричної енергії; обґрунтовуєзаходи з економії електроенергії
2 Тема 2.2. Побутова електроарматура. Електромонтажні інструменти Підведення електричної енергії до споживачів. Побутова електроарматура, її призначення. Види та будова побутової електроарматури (штепсельна вилка, штепсельна розетка, вимикач, ламповий патрон). Електромонтажні інструменти (плоскогубці, бокорізи, круглогубці, викрутка, ніж, або пристосування для зняття ізоляційної оболонки). Прийоми роботи електромонтажними інструментами. Способи окінцювання проводів. Способи з’єднання проводів. Приєднання проводів до електроарматури. Загальні правила електробезпеки Учень: розпізнає та називаєвиди побутової електроарматури; пояснює призначенняелектроарматури; характеризує будову електроарматури; розрізняє електромонтажні інструменти; характеризує застосування електромонтажних інструментів; прийоми роботи; виконує окінцювання та з’єднування проводів, приєднання проводів до електроарматури
1 Тема 2.3. Призначення та використання побутових електроприладів Побутові електроприлади (люстра, настільна лампа, бра, праска, холодильник, телевізор, пральна машина, електричний чайник тощо). Паспортні дані побутових електроприладів (робоча напруга, потужність, клас енергоспоживання, умови використання). Правила безпечного користування побутовими електроприладами Учень: пояснює призначення побутових електроприладів; визначає характеристики побутових електроприладів за паспортними даними; розпізнаєкласи енергоспоживання побутових електроприладів; дотримується правил безпечного користування побутовими електроприладами
2 Тема 2.4. Принцип роботи освітлювальних та нагрівальних електроприладів Принцип роботи електроосвітлювальних приладів. Лампи розжарення та лампи, створені на основі енергозберігаючих технологій (ЛДС лампи). Принцип роботи електронагрівальних приладів. Нагрівальний елемент Учень: пояснює різницю між освітлювальними та нагрівальними приладами; характеризуєпринцип роботи електроосвітлювальних та електронагрівальних приладів; називаєвиди електронагрівальних елементів
1 Тема 2.5. Способи пошуку простих несправностей побутових приладів Типові несправності. Пробник-індикатор для пошуку несправностей. Його будова. Правила користування пробником-індикатором. Способи знаходження несправностей. Правила простих демонтажно-монтажних робіт під час пошуку несправностей побутових приладів Учень: характеризуєпрості види несправностей у побутових електроприладах; пояснює способи знаходження несправностей; користуєтьсяпробником-індикаторомдля пошуку несправностей
2 Тема 2.6. Усунення простих видів несправностей побутових електроприладів Правила виконання монтажно-демонтажних робіт під час усунення несправностей (зовнішній огляд приладу, послідовність розбирання та збирання приладу, демонтаж несправної електроарматури або шнура живлення, заміна лампи). Підбір необхідного перерізу шнурів, відповідної електроарматури. Дотримання загальних правил електробезпеки Учень: пояснюєправила монтажно-демонтажних робіт; визначаєпослідовність демонтажно-монтажних робіт; виконуєзаміну несправних елементів побутових приладів із дотриманням безпечних прийомів праці; перевіряєякість виконаних робіт; дотримуєтьсязагальних правил електробезпеки; обґрунтовує важливість професій для виконання електротехнічних робіт; називає види професій; розрізняє сфери застосування професій; наводить приклади професійно-важливих якостей людини
Ознайомлення з професіями: електрика, електромеханіка, електрослюсаря, електромонтажника тощо
3 3 Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
1 Тема 3.1. Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів Автоматизація та роботизація технологічних процесів. Застосування автоматичних пристроїв на виробництві й у побуті. Використання комп’ютерної техніки в сучасних технологічних процесах Учень: наводить приклади автоматизації, комп’ютеризації та роботизації технологічних процесів; обґрунтовує застосування автоматичних пристроїв на виробництві й у побуті
1 Тема 3.2.Професійний план. Профконсультація Професійний план, структура і етапи його формування. Профконсультація: довідково-інформаційна, медична, діагностична, коригуюча. Умови оптимального вибору професії Учень: обґрунтовує складання професійного плану; називає структурні компоненти професійного плану; умови,які необхідні для оптимального вибору професії
1 Тема 3.3. Основи проектної діяльності Основи біоніки в проектуванні. Значення моделей і макетів у проектуванні. Аналіз та оцінювання результатів проектної діяльності (за варіативним модулем) Учень: називає основні елементи біоніки; характеризує значення моделей і макетів у проектуванні; обґрунтовує необхідність аналізу й оцінювання результатів проектної діяльності
4 2 Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1 Тема 4.1. Раціональний вибір побутових електроприладів Загальні критерії вибору електропобутових приладів: доцільність, естетичність, вартість. Функціональні критерії вибору електропобутових приладів: потужність, клас енергозбереження, термін експлуатації. Одноопераційні та багатоопераційні побутові електроприлади Учень: обґрунтовує доцільність вибору конкретного побутового електроприладу; аналізує термін експлуатації, якість побутового електроприладу залежно від його вартості; розрізняє одноопераційні та багатоопераційні побутові електроприлади
1 Тема 4.2. Вибір одягу. Значення вибору одягу Стилі в одязі. Вибір власного стилю. Врахування особливостей фігури при виборі одягу. Види одягу та його вибір (одяг для школи, робочий, спортивний, святковий, для урочистих подій тощо). Дрес-код. Краватки, їх види. Вибір краваток. Способи зав’язування краваток Учень: характеризує складові, що впливають на вибір власного стилю; визначає особливості своєї фігури; вибирає власний стиль в одязі; одяг для школи, для урочистих подій з урахуванням особливостей фігури; застосовує способи зав’язування краваток; називає вимоги до одягу відповідно до типу закладу, який відвідується
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi